§ 4.
PORZĄDEK I TERMINY DOKONYWANIA OGLĘDZIN

1 . Oględziny rozjazdów dokonują zgodnie z wymogami ujętymi w §3 pracownicy kolejowi posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w tym zakresie.
1) W rejonach posterunków ruchu z obsadą miejscową oględzin rozjazdów i ich bieżącej konserwacji dokonują pracownicy służby ruchu wyznaczeni w regulaminie technicznyrn stacji.
2) w rejonach posterunków ruchu bez obsad miejscowej /np zdalnie sterowanych/ czynności w zakresie oględzin i bieżącej konserwacji rozjazdów należą do obowiązków pracowników służby drogowej lub pracowników innych służb zgodnie z decyzją DyrektoraOKP. Szczegółowe obowiązki tych pracowników należy określić w regulaminie technicznym odcinka obsługi.

2. Na stacjach zamkniętych czasowo dla czynności technicznych rozjazdy należy poddawać oględzinom w zakresie określonym w i utrzymywać w należytym porządku i czystości zgodnie z §11 ust. 2
1) W czasie otwarcia stacji dla potrzeb technicznych oględzin rozjazdów i utrzymania w porządku i czystości dokonuje pracownik służby ruchu wyznaczony w regulaminie technicznym stacji.
2) W czasie zamknięcia stacji dla potrzeb technicznych czynności oględzin i utrzymania rozjazdów dokonuje wyznaczony pracownik służby drogowej.

3.   Na stacjach nieczynnych dla potrzeb technicznych, na ładowniach oraz na bocznicach szlakowych oględzin rozjazdów po których odbywa się ruch pociągów lub taboru kolejowego dokonuje pracownik służby drogowej podczas obchodów torów w terminach ustalonych dla tych obchodów. W tym przypadku czynności wymienione § 3 ust.2, pkt. 6, 7 i 8 mogą być wykonywane bez przekładania iglic (w jednym zasadniczym położeniu).

4.   Oględziny rozjazdów znajdujących się w dyspozycji innych służb (rozjazdy leżące w torach trakcyjnych, warsztatowych na terenie lokomotywowni i wagonowni) powinny być dokonywane przez pracowników tych służb wyznaczonych przez kierowników odpowiednich jednostek służbowych. Zadania te powinny być określone w przydziałach czynności tych pracowników, a nazwiska pracowników powinny być wpisane do dzienników D831.

5.   Oględziny rozjazdów, o których mowa w ust. 1 leżących w torach głównych zasadniczych i dodatkowych powinny być dokonywane 1 raz na dobę i co trzeci dzień w torach pozostałych na wszystkich kategoriach linii.
Oględziny rozjazdów, o których mowa w ust. 4 powinny być dokonywane co trzeci dzień

6.   Pracownik, do którego obowiązków należy dokonywanie oględzin rozjazdów lub wykonywanie czynności określonych w § 11 ust.2. powinien mieć złożone, wymagane przepisami egzaminy oraz posiadać dobrą znajomość niniejszej instrukcji.

7.   Kierownik pociągu przybywający na stację, ładownie lub bocznice wymienione w ust.3 w celu podstawienia lub zabrania wagonów, powinien sprawdzać prawidłowość i dokładność działania (§ 3 ust.3, pkt. 2, 3, 4 i 8) rozjazdów, przez które tabor ma być przetaczany oraz sprawdzić, czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym znajdują się na właściwym miejscu i nie są uszkodzone.
1) Stwierdzone uszkodzenia kierownik pociągu powinien zgłosić dyżurnemu ruchu stacji opiekuńczej, celem odnotowania ich w dzienniku oględzin rozjazdów i odnotować fakt zgłoszenia w raporcie z jazdy.

8.   Oględziny rozjazdów przez pracowników służby drogowej (toromistrza) powinny być wykonywane w ramach obchodów toru w terminach i w/g zasad określonych w Instrukcji dla obchodowego - D10.