§ 3.
OGLĘDZINY ROZJAZDÓW

1.   Oględziny przeprowadza się wzrokowo celem cbwierdzenia czy w rozjazdach nie występują:
1)  części pęknięte, wykruszone lub uszkodzone,
2)  inne usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów lub urządzeń nastawczych.

2.   Podczas oględzin wykonywanych przez pracowników służby drogowej należy sprawdzać:
1)  stan techniczny rozjazdu oraz stan utrzymania go w porządku i czystości, a zwłaszcza wolnej przestrzeni między iglicą i opornicą oraz w żłobkach krzyżownic i opornic,
2)  stan iglic i ich umocowanie w osadzie, opornic, krzyżownic ze szczególnym uwzględnieniem dziobów, szyn łączących a także połączeń spawanych i złącz izolowanych,
3)  stan podrozjazdnic (czy nie występują złamania, pęknięcia lub inne uszkodzenia), stan właściwego podbicia i obsypania podsypką,
4)  stan ściągów iglicowych prętów nastawczych, opórek iglic rozporek, sworzni, złączek, zawleczek, nitów, przytwierdzeń części rozjazdowych do podrozjazdnic, stan połączeń śrubowych oraz prawidłowe założenie pokryw na zamknięcia nastawcze,
5)  stan smarowania zwrotnic,
6)  przylegania iglic do opornic,
7)  dokładność przymocowania i działania zamienięć i urządzeń nastawczych, sprzęż wielokrotnych, zamknięć, nastawczych i urządzeń stabilizujących położenie iglic
8)  stan wskaźników zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz właściwe ich ustawienie w stosunku do położenia zwrotnicy lub wykolejnicy,
9)  stan ogólny urządzeń sterowania ruchem kolejowym współpracujących z rozjazdem tzn. czy nie są one uszkodzone oraz czy znajdują się na właściwym miejscu,
10)stan przymocowania łączników sieci powrotnej w zwrotnicowych odcinkach izolowanych i bezzłączowych oraz złączy izolowanych (w/g. załącznika 14)
11) stan zamocowania grzałek, przewodów zasilających, puszek elektrycznego ogrzewań rozjazdów i instalacji innych systemów ogrzewania,

UWAGA: czynności, wymienione w punktach 6, 7 i 8, a w razie potrzeby i 9 należy wykonywać przy przekładaniu zwrotnic.

3. Podczas oględzin wykonywanych przez pracowników służby ruchu należy sprawdzać:
1) ogólny stan rozjazdu pod względem utrzymania go w porządku i czystości, a szczególnie żłobków w krzyżownicy i kierownicach oraz wolnych przestrzeni między iglicami i opornicami,
2)  stan iglic - ze szczególnym uwzględnieniem czy nie mają pęknięć i wyszczerbień zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
3)  stan przylegania iglic do opornic,
4)  stan i właściwe działania zamknięć nastawczych,
5)  stan zamocowania prętów nastawczych ściągów iglicowych, sworzni, nitów i zawleczek,
6)  stan dokręcenia śrub i wkrętów,
7)  stan nasmarowania zwrotnic,
8)  stan oraz właściwe działanie wskaźników zwrotnicowych i wykolejnicowych,
9)  stan urządzeń srk bezpośrednio współpracujących z rozjazdem (czy nie są uszkodzone i czy są na właściwym miejscu),
10)stan przymocowania łączników szynowych, elektrycznych obwodów torowych oraz złącz izolowanych (według załącznika 14).
11) stan zamocowania grzałek.,przewodów zasilających,puszek elektrycznego ogrzewania rozjazdów i instalacji innych systemów ogrzewania.

UWAGA: czynności, wymienione w punktach 3, 4, 8, 9 w razie potrzeby należy wykonywać przy przekładaniu zwrotnic.