§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Rozjazdy nie objęte wykazami książki badania technicznego rozjazdów powinny być badane według zasad określonych w niniejszej instrukcji z uwzględnieniem właściwych wymiarów i odchyleń ustalonych w dokumentacji technicznej rozjazdu zatwierdzonej przez Dyrektora Naczelnego Zarząd Utrzymania Kolei.

2.  Wyniki badania technicznego rozjazdów wymienionych w ust.1 powinny być zapisane w osobnych dodatkowych arkuszach.

3.  Z treścią postanowień załącznika 6 należy zapoznać drużyny lokomotywowe zatrudnione przy kursowaniu taboru z małymi średnicami kół (poniżej 800 mm).

4. Odstępstwa od postanowień niniejszej instrukcji mogą być udzielane w szczególnych przypadkach przez Prezesa Zarządu PKP-Dyrektora Generalnego na wniosek Dyrektora Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei.