§ 13.
ZAPISY O DOKONANIU NAPRAWY

1.   O dokonaniu naprawy kierownik robót (toromistrz) zawiadamia dyżurnego ruchu i zainteresowane jednostki służbowe, zgodnie z Przepisami D1 i Instrukcją E11.

2.   Dokonanie naprawy kierownik robót odnotowuje w dziennikach oględzin rozjazdów
Zapis ten podpisuje kierownik robót dokonujący naprawy i pracownik slużby ruchu zarządzajacy rejonem, w którym dokonano naprawy, przyjmując tym samym do wiadomości jej wykonanie

3.   Przed wpisaniem adnotacji w dzienniku oględzin rozjazdów o dokonanej naprawie urządzenia i jego przydatności do eksploatacji, kierownik robót /toromistrz/ ma obowiązek osobiście sprawdzić i stwierdzić w miarę potrzeby przy udziale pracowników służby ruchu prawidłowość działania naprawionego urządzenia.

4.   Oprócz zapisów, o których mowa w ust.2, jeżeli usterka była odnotowana w arkuszu badania technicznego rozjazdu, naprawę należy odnotować również w tym arkuszu, zapisu tego dokonuje toromistrz lub naczelnik sekcji drogowej.

5.   Pracownicy służby automatyki odnotowują dokonaną naprawę, urządzeń współpracujących z rozjazdem w książce kontroli urządzeń sterowania ruchem i w dzienniku oględzin rozjazdów, jeśli usterka tam została zapisana.