§ 12.
PORZĄDEK DOKONYWANIA NAPRAWY

1.   Przy wszelkich robotach związanych z utrzymaniem rozjazdów, należy przestrzegać ściśle postanowień "Przepisów ruchu na kolejach normalnotorowych użytku publicznego" - R1, "Przepisów technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego" - D1 i "Przepisów sygnalizacji na kolejach PKP"-E1.

2.   Roboty, które nie wymagają osłonięcia miejsca roboty sygnałami (wymiana lub uzupełnienie drobnych części rozjazdu: śrub, wkrętów i opórek przeciwpełznych, usuwanie spływów materiału na dziobach krzyżownic) należy wykonywać z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa ruchu, bez zapisywania faktu przystąpienia do robót w dzienniku oględzin rozjazdów. Jeżeli ze względów bhp zapis taki jest konieczny należy jego dokonać.
1) Jeżeli z uwagi na zakres naprawy wymagane jest zamkniecie torów dla ruchu lub ograniczenie szybkości pociągów (napawanie szyn oraz dziobów krzyżownic, wymiana bolca, wszelkie roboty, które powodują przerwę w tokach szynowych albo naruszają prawidłowe działanie rozjazdu lub zamknięć nastawczych), to w tych przypadkach kierownik robót wezwany do wykonania naprawy rozjazdu powinien, przed przystąpieniem do robót, wykonać odpowiedni zapis w dziennikach oględzin rozjazdów znajdujących się na właściwych posterunkach ruchu w rubr.1-8.
2) Gdyby zapisu w dzienniku oględzin rozjazdów kierownik robót nie mógł dokonać osobiście, ze względu na znaczną odległość i terminowość naprawy, to obowiązany jest przed jej rozpoczęciem zawiadomić o tym dyżurnego ruchu telefonogramem. Dyżurny ruchu powinien treść otrzymanego telefonogramu wpisać niezwłocznie do dziennika oględzin rozjazdów.

3. Po dokonaniu zapisu w sposób podany w ust.2 i po zgłoszeniu przez kierownika robót osłonięcia miejsca robót sygnałami, dyżurny ruchu dokonuje zamknięcia toru dla ruchu i udziela zezwolenia na dokonanie naprawy.

4. Zabrania się przystępowania do robót przed należytym osłonięciem miejsca robót sygnałami i jego zabezpieczeniem, zgodnie z wymaganiami Przepisów D1 i Przepisów E1 .oraz przed uzyskaniem zezwolenia o którym mowa w ust.3.

5.   Części rozjazdów współpracujące z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym lub związane z urządzeniami oddziaływania pociągów powinny być wymienione lub naprawiane w obecności pracownika służby automatyki odpowiedzialnego za utrzymanie urządzeń srk na działce lub w obecności upoważnionego przez niego innego pracownika (montera).
Części rozjazdów współpracujące z urządzeniami elektrycznego ogrzewania powinny tyć wymienione lub naprawione we współpracy pracownika służby elektroenergetycznej.

6.   W czasie wykonywania robót naprawczych w rozjazdach należy przestrzegać warunków prowadzenia robót określonych w Przepisach D1.