§ 10.
REJESTRACJA BADAŃ TECHNICZNYCH

1.   Wyniki badań technicznych rozjazdów i odcinków, izolowanych rejestruje się w dzienniku oględzin rozjazdów D831 i arkuszach badania technicznego rozjazdów

2.   Toromistrz, który dokonuje badania technicznego rozjazdów (§ 9 ust. 1), zapisuje wyniki badania w dziennikach oględzin rozjazdów znajdujących się na właściwych posterunkach ruchu.
Pomiaru szerokości torów należy dokonywać w miejscach wskazanych w arkuszach badania technicznego rozjazdu, a w dzienniku oględzin rozjazdów zapisywać tylko wymiary szerokości przekraczające dopuszczalne odchylenia.

3.   Wyniki komisyjnego badania technicznego rozjazdów (§ 9 ust. 1, 2 i 6) zapisuje się w dziennikach oględzin rozjazdów znajdujących się na właściwych posterunkach ruchu oraz w arkuszach badania technicznego rozjazdów
W dziennikach oględzin rozjazdów zapisuje się wówczas usterki ogólne, z powołaniem się na zapisy szczegółowe w arkuszach badania technicznego rozjazdu.
Zapisy w dziennikach oględzin rozjazdów stwierdzają własnoręcznym podpisem wszyscy członkowie komisji. .

4.   Książkę i arkusze badania technicznego rozjazdów zakłada i prowadzi właściwy naczelnik sekcji drogowej dla każdej stacji oraz dla każdego posterunku ruchu gdzie występują rozjazdy. Książkę i arkusze badania technicznego rozjazdów leżących w. torach na terenie lokomotywowni, wagonowni itp. zakłada naczelnik sekcji drogowej a prowadzi pracownik wyznaczony przez kierownika odpowiedniej jednostki służbowej.

5.   Wzór książki i arkuszy badania technicznego rozjazdów podano w załączniku 2. Składowymi częściami , książki badania technicznego rozjazdów (D830) są: tablice wymiarów właściwych i dopuszczalnych odchyleń w rozjazdach, arkusz kontrolny dla organów nadzorczych i arkusze badania technicznego rozjazdów.

6.   Dla każdego rozjazdu powinien być prowadzony oddzielAy arkusz badania technicznego rozjazdu, do którego należy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu wpisywać wyniki dokonanych pomiarów oraz dane dotyczące stanu rozjazdu (stwierdzone braki, potrzebne części do wymiany, wymagany termin dokonania wymiany lub naprawy oraz datę usunięcia usterki wykonania naprawy).
1)  W przypadku wymiany lub ułożenia nowego rozjazdu, należy niezwłocznie założyć nowy arkusz badania technicznego rozjazdu.
2)  Arkusze badania technicznego dla rozjazdów (skrzyżowań torów) leżących w torach głównych zasadniczo powinny być barwy żółtej, dla rozjazdów w pozostałych torach - barwy szarej lub białej.
3)  Wymiary przekraczające dopuszczalne odchyłki od wymiarów zasadniczych należy podkreślić na czerwono.
4)  Usterki stwierdzone podczas badania technicznego, a zagrażające .bezpieczeństwu ruchu pociągów, powinny być natychmiast usunięte, inne usterki powinny być usunięte możliwie najprędzej.
5)   Usunięcie usterek powinno być odnotowane w rubr. 4 i 5 arkusza badania technicznego rozjazdów przez toromistrza i sprawdzone przez naczelnika sekcji drogowej.

7. Zapisów w arkuszach badania technicznego rozjazdów dokonują kontrolerzy drogowi, naczelnicy sekcji drogowych przeprowadzający badania techniczne, rozjazdów. Odnotowane wyniki badań technicznych rozjazdów powinny być podpisano przez pracowników dokonująaych pomiarów.
1)  Pracownicy, do których obowiązków należy kontrola właściwego przeprowadzania badań technicznych, zapisują wyniki kontroli (spostrzeżenia, wydane zarządzenia) w arkuszu kontrolnym dla organów nadzorczych (książka D830).
2)  Stwierdzenie konieczności wymiany rozjazdu lub jego części (zwrotnicy, krzyżownicy) należy zapisać w arkuszu badania technicznego rozjazdu z zaznaczeniem, w jakim terminie należy rozjazd (część rozjazdu) wymienić.
3) Konieczność wymiany rozjazdu powinien potwierdzić naczelnik oddziału drogowego lub jego zastępca na podstawie oględzin na miejscu przy udziale naczelnika sekcji drogowej

8. Do zabierania arkuszy badania technicznego rozjazdów z posterunku ruchu są upoważnieni:
a)  pracownicy przeprowadzający badania techniczne (lub kontrolę badań),
b)  komisja lub osoba prowadząca dochodzenie służbowe.
Osoby zabierające arkusze badania powinny w nich odnotować datę, godzinę i przyczynę zabrania, stwierdzając to własnoręcznym podpisem oraz odpisać nieusunięte usterki do nowego arkusza,
Naczelnik sekcji drogowej obowiązany jest zaopatrzyć każdy posterunek ruchu w zapasowe arkusze badania technicznego.

9. Zapasowe arkusze badania technicznego rozjazdów można użyć tylko w przypadku wymienionym w ust.8 oraz w przypadku zapisania poprzedniego arkusza.

10. Starą książkę i arkusze badania technicznego rozjazdów należy przechowywać przez trzy lata. Zużyte i wycofane książki badania technicznego rozjazdów i arkusze badania technicznego rozjazdów, przechowuje pod zamknięciem właściwy naczelnik sekcji drogowej.