§ 1.
ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI

1. Instrukcja niniejszą ma zastosowanie na eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych (1520 mm) użytku publicznego oraz na kolejach użytku niepublicznego.

2.Wszystkie rozjazdy, skrzyżowania torów w jednym poziomie, wyrzutnie plozów hamulcowych na górkach rozrządowych, krzyżownice torów przy obrotnicach oraz przyrządy wyrównawcze podlegają oględzinom i badaniom technicznym.
Instrukcja niniejsza reguluje sposób, porządek i terminy dokonywania oględzin oraz badań technicznych rojazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie i wyrzutni plozów hamulcowych, krzyżownic torów przy obrotnicach oraz przyrządów wyrównawczych, a także porządek dokonywania naprawy tych urządzeń kolejowych.

3.  Zasady i wytyczne sprawdzania i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym współpracujących z rozjazdami są regulowane osobnymi instrukcjami.

4.  Postanowienia niniejszej instrukcji odnoszące się do rozjazdów, dotyczą wszystkich innych urządzeń, o których mowa w ust.2.

5.  Szczegółowe zasady oględzin, badań technicznych i  utrzymania przyrządów wyrównawczych na mostach określono w załączniku 10.