Uchwała Nr 155
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 6 czerwca 2002r.
w sprawie ustalenia
"Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych" - D1

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się "Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych" - D1 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W zakresie utrzymania torów bezstykowych, nie obowiązuje zarządzenie Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei z dnia 6 września 1988r. w sprawie zatwierdzenia "Wytycznych utrzymania torów bezstykowych".

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia, z mocą od dnia 6 czerwca 2002r.

Nr ILK7-50001-3/2002
PREZES ZARZĄDU
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
mgr inż. Tadeusz Augustowski

powrót