Załącznik 6
WYMAGANIA TECHNICZNE PODSYPKI

 

Surowiec

Do produkcji kruszyw łamanych do nawierzchni kolejowych należy stosować skały magmowe, skały przeobrażone ( z wyjątkiem wapieni krystalicznych i łupków) oraz skały osadowe o lepiszczu krzemionkowym.

Klasy

Lp Właściwości Klasy
I II III
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym, nie mniejsza niż [MPa] 160 140 80
2 Ścieralność w bębnie Devala nie większa niż [%] 5,6 7,0 9,0
3 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, nie więcej niż [%] 1,5 2,0 3,0
4 Mrozoodporność, % ubytku masy nie więcej niż 1,5 3,0 5,0

Gatunki

Lp. Właściwości Gatunki
1 2
1 Skład ziarnowy:
a) zawartość ziaren mniejszych od 63 mm, [%]
b) zawartość nadziarna, nie większa niż [%]
c) zawartość ziaren wydłużonych ponad 100 mm nie większa niż [%]
d) zawartość podziarna, nie większa niż [%]
e) zawartość ziaren mniejszych od 22,4 mm nie większa niż [%]
f) zawartość ziaren mniejszych od 2 mm nie większa niż [%]
g) zawartość cząstek mniejszych od 0,063 mm nie większa niż [%]

100
30
5
20
3
2
0,3

100
30
5
25
5
3
-
2 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż [%] 30 35
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż [%] 0,1 0,2

Zasady doboru kruszyw na podsypkę

Kategorie linii Kruszywo wg PN-B-11114: 1996
Rodzaj Klasa Gatunek
Magistralna tłuczeń 31, 5/50 I 1
Pierwszorzędna tłuczeń 31, 5/50 I 1- podstawowo
2- za zgodą zarządu kolei
Drugorzędna tłuczeń 31, 5/50 II 1 lub 2
Znaczenia miejscowego tłuczeń 31, 5/50 II - podstawowo
III - wariantowo
2
Pozostałe tory1) 2) 3)
tłuczeń 31, 5/50
kliniec
żwir
III
I - III
2
1 lub 2

1) z wyjątkiem stacji rozrządowych zautomatyzowanych, na których stosuje się tłuczeń 31,5/50, klasy 1, gatunku 1 lub 2,
2) dopuszcza się stosowanie innych materiałów takich jak żwir czy żużel wielkopiecowy,
3) w torach, w których przewiduje się zmechanizowane oczyszczanie podsypki, należy stosować tłuczeń.