Załącznik nr 15
ZASADY ODBIORÓW ROBÓT

1. Formę, rodzaj dokumentacji odbiorów technicznych torów i rozjazdów po remontach oraz skład komisji dokonującej odbioru, dla poszczególnych rodzajów remontów, ustala zarząd kolei.

2. Wykonawcy robót remontowych powinni być zapoznani ze sposobem dokonywania odbiorów przed rozpoczęciem prac.

3. Odbiory techniczne robót wykonuje się jako:
1) odbiory międzyoperacyjne (kontrole i odbiory robót na bazach oraz odbiory międzyoperacyjne w torze), które są przeprowadzane w trakcie wykonywania robót remontowych ; operacje podlegające odbiorom określane są w dokumentacji technologicznej opracowanej dla danego remontu,
2) odbiór eksploatacyjny (wstępny), który jest podstawą oddania toru do eksploatacji wykonywany jest:
a) każdorazowo przed otwarciem toru do ruchu z ograniczoną w miejscu robót prędkością pociągów; dopuszczalną prędkość obowiązującą do czasu wykonania następnej fazy robót określa na podstawie pomiarów ( przedstawionych przez wykonawcę robót ) oraz oględzin, uprawniony pracownik komórki diagnostycznej,
b) przed dopuszczeniem do eksploatacji po całkowitym zakończeniu robót i otwarciem toru do ruchu pociągów - z prędkością określoną przez komisję dokonującą odbioru,
3) odbiór ostateczny, który wykonuje się po upływie co najmniej dwóch tygodni od przekazania naprawionego toru do eksploatacji, wykonania stabilizacji mechanicznej lub po przeniesieniu obciążenia co najmniej 0,6 Tg .

4. Wszystkie roboty naprawcze torów i rozjazdów, w tym usunięcie usterek, do czasu ostatecznego odbioru, wykonuje wykonawca robót.

5. Podstawą odbioru ostatecznego robót jest zgłoszenie przedłożone przez wykonawcę robót, w terminie do 30 dni po przekazaniu toru do eksploatacji, wraz z dokumentacją pomiarową, którą stanowić powinny :
1) taśma z pomiaru drezyną pomiarową, wyniki pomiarów bezpośrednich lub wykonanych toromierzem mikroprocesorowym,
2) pomiary geodezyjne dotyczące położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej w nawiązaniu do znaków regulacji toru,
3) protokoły odbioru robót zgrzewania lub spawania szyn,
4) protokoły pomiarów i odbioru robót określające prawidłowość wykonania:
a) oczyszczenia i wyprofilowania podsypki tłuczniowej,
b) ścięcia i utwardzenia ław torowiska,
c) oczyszczenia i wyprofilowania rowów odwadniających,
d) zabudowy nawierzchni i odwodnienia przejazdów.

6. Podczas odbioru ostatecznego robót, komisja zobowiązana jest do wykonania pomiarów sprawdzających na losowo wybranym odcinku stanowiącym 5 % długości odcinka podlegającego odbiorowi. Wyniki pomiarów sprawdzających należy włączyć do dokumentacji odbioru. Natomiast na całej długości odbieranego odcinka komisja w trakcie oględzin toru sprawdza prawidłowość wykonania robót.

7. Komisja odbioru ostatecznego sporządza dla każdego toru na szlaku lub stacji protokół, którego załącznikami są dokumenty wymienione w ust. 5.

8. Dopuszczalne odchyłki podstawowych parametrów toru po naprawie bieżącej nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy, l, zaś po naprawie głównej lub modernizacji - wartości podanych w tablicy 2.

9. Dopuszcza się przekroczenie wartości podanych w tablicach l i 2 w ilości nie większej niż 5% liczby pomiarów na każdym kilometrze odbieranego toru, pod warunkiem, że nie przekraczają one odchyłek dopuszczalnych dla prędkości o 20 km/h mniejszych niż przewidziane dla danych torów.

10. Przy odbiorze zgodnie z warunkami odbioru rozjazdów, sprawdza się:
1) szerokości toru i żłobków w wyznaczonych miejscach,
2) krzywiznę toru zwrotnego,
3) skok i przyleganie iglic do opornic i opórek,
4) przyleganie iglic do podkładek ślizgowych,
5) prawidłowość przylegania elementów stalowych rozjazdu do podrozjazdnic,
6) położenie rozjazdu w płaszczyźnie pionowej i poziomej w stosunku do znaków regulacji z pomiarem odcinków przyległych z obu stron rozjazdu,
7) wzajemne położenie toków szynowych,
8) prawidłowość wykonania robót spawalniczych oraz protokół ich odbioru,
9) prawidłowość odwodnienia rozjazdu,
10) prawidłowość oprofilowania podsypki,
11) prawidłowość wyprofilowania i utwardzenia ław torowiska.

11. Dopuszczalne odchyłki zawierają arkusze badania technicznego rozjazdów.

Tablica 1
Wartości dopuszczalne odchyłek przy odbiorze ostatecznym po naprawie bieżącej

Prędkość Nierówności Wichrowatość
na bazie 5 m
[mm]
Odchyłki szerokości toru Wskaźnik
J
[mm]
[km/h] poziome
[mm]
pionowe
[mm]
poszerzenia
[mm]
zwężenia
[mm]
gradient
[mm/m.]
200 3 2 4 3 2 1 1,0
160 5 4 6 5 3 1 1,6
140 6 6 8 6 4 1 2,0
120 7 8 10 7 5 1 2,6
100 9 10 12 8 5 2 3,5
80 13 14 14 8 6 2 4,0
60 17 18 16 10 6 2 5,0
40 20 20 18 12 8 3 6,0
Przy pomiarach bezpośrednich dodatkowych parametrów
Prędkość
[km/h]
Różnica
w
wysokości
położenia
toków
[mm]
Różnice sąsiednich strzałek na cięciwie 10 m
[mm]
Różnice w poziomie w stosunku do znaków regulacji
[mm]
Różnice niwelety w stosunku do znaków regulacji
[mm]
Różnica luzu w stykach: max/min.
[mm]
200 4 4* 10 10 -
160 5 6 10 10 -
140 6 7 10 10 -
120 7 8 10 10 -
100 8 9 15 15 4
80 9 10 15 15 4
60 10 12 15 15 5
40 12 14 20 20 5

Uwaga: * pomiar teodolitem na cięciwie 80 m wykonany co 10 m.

Tablica 2
Wartości dopuszczalne odchyłek przy odbiorze ostatecznym po naprawie głównej lub modernizacji

Prędkość
[km/h]
Nierówności Wichrowatość Odchyłki szerokości toru Wskaźnik
poziome
[mm]
pionowe
[mm]
na bazie 5 m.
[mm]
poszerzenia
[mm]
zwężenia
[mm]
gradient
[mm/m]
J
[mm]
200 3 2 2 2 2 1 1,0
160 4 3 5 3 3 1 1,2
140 5 4 6 3 3 1 1,6
120 6 6 8 4 4 1 2,0
100 7 8 10 4 4 1 2,4
80 9 10 12 5 4 2 3,0
60 13 12 14 6 5 2 4,0
40 17 16 16 8 5 3 5,0
Przy pomiarach bezpośrednich dodatkowych parametrów
Prędkość
w [km/h]
Różnica
w
wysokości
położenia
toków
[mm]
Różnice sąsiednich strzał. na cięciwie 10m
[mm]
Różnice w poziomie od znaków regulacji
[mm]
Różnice w niwelecie od znaków regulacji
[mm]
Różnica luzu w stykach: max/min.
[mm]
200 3 4* 10 10 -
160 4 5 10 10 -
140 5 6 10 10 -
120 6 7 10 10 -
100 7 8 15 15 4
80 8 9 15 15 4
60 9 10 15 15 5
40 10 12 20 20 5

Uwaga: * pomiar teodolitem na cięciwie 80 m wykonany co 10 m.