Załącznik nr 12
ZNAKI DROGOWE

1. Znaki kilometrowe i hektometrowe
1) znaki kilometrowe i hektometrowe na liniach niezelektryfikowanych przedstawiają rys.1 i 2. Ustawia się je na ławie torowiska w odległości minimum 2,50 m od osi toru lub - w przekopie - na skarpie przekopu, z uwzględnieniem następujących zasad:
a) znaki kilometrów i hektometrów parzystych ustawia się po prawej stronie linii kolejowej patrząc w kierunku kilometrowania, a znaki hektometrów nieparzystych, po lewej stronie linii kolejowej,
b) słupek maluje się białą farbą , a oznaczenia cyfrowe farbą czarną, po obu stronach słupka,
c) wymiary cyfr oznaczenia kilometra i hektometra są jednakowe i wynoszą:
- wysokość 140 mm,
- szerokość 60 mm,
- grubość i odstęp między cyframi 20 mm,
2) tablice z oznaczeniami kilometrów i hektometrów na liniach zelektryfikowanych (rys. 3) umieszcza się na słupach sieci trakcyjnej według następujących zasad:
a) na najbliżej stojącym słupie trakcyjnym w stosunku do właściwego punktu hektometrowego ,
b) tablice z oznaczeniami kilometrów i hektometrów parzystych umieszcza się po prawej stronie linii kolejowej, a nieparzystych - po lewej stronie,
c) jeśli wzdłuż linii znajduje się tylko jeden rząd słupów trakcyjnych, tablice powinny być umieszczane na przemian, po obu stronach słupa - parzyste i nieparzyste , zgodnie z kierunkiem kilometrowania ,
d) wymiary i odstępy cyfr na tablicy powinny być zgodne z normą PN 80/N-01606, a cyfry namalowane czarną farbą na białym tle i umieszczone:
- na słupie betonowym - bezpośrednio na betonie,
- na słupie metalowym - na tabliczce przytwierdzonej do słupa.
e) Dodatkowo na tablicy lub boku słupa trakcyjnego maluje się cyfry ze znakiem plus lub minus, oznaczające odległość słupa od właściwego hektometra, z dokładnością do 0,1 m (np. -21,2) - rys.4,
2) w obrębie torów stacyjnych, w przypadku braku możliwości umieszczenia tablicy na słupie trakcyjnym można ją umieścić na innych konstrukcjach (słupy teletechniczne, wiaty, bramki itp.),
3) na mostach można nie umieszczać dodatkowych tablic z oznaczeniami kilometrów i hektometrów,

Rys. 1 Znaki kilometrowe i hektometrowe niskie na liniach niezelektryfikowanych

Rys. 2 Znaki kilometrowe i hektometrowe wysokie na liniach niezelektryfikowanych

Rys.3 Znaki kilometrowe i hektometrowe na liniach zelektryfikowanych

Rys. 4 Sposób oznaczania domiaru do położenia hektometru na tablicy na liniach zelektryfikowanych.
Uwaga: domiar może być też napisany z boku na konstrukcji słupa

2. Znaki pochylenia

Rys.5 Znak pochylenia na liniach niezelektryfikowanych

Rys.6 Znak pochylenia na liniach zelektryfikowanych

Rys. 7 Zasada umieszczania znaków załomu profilu

3. Znaki regulacji osi torów
1) oznakowanie linii znakami regulacji przeprowadza się dla torów głównych i leżących w nich rozjazdów. Oznaczenia wykonane na znakach dotyczą dwóch płaszczyzn: poziomej i pionowej. Zależnie od typu znaku regulacji, oznaczenia wykonuje się w formie nacięć lub znaków osnowy geodezyjnej (rys.8)
2) rozróżnia się następujące typy znaków regulacji:
a) znak wysoki (rys. 9 a i d),
b) znak niski (rys. 9 b),
c) znak na słupie trakcyjnym (rys. 9 c),
3) znaki regulacji umieszcza się w punktach głównych krzywizn oraz w punktach pośrednich, według wykazu sporządzonego na podstawie projektu regulacji. Na liniach zelektryfikowanych, gdzie układem odniesienia regulacji są słupy trakcyjne, punktów pośrednich między słupami nie stabilizuje się. Szczegółowe rozmieszczenie znaków zawierają protokoły zdawczo - odbiorcze regulacji osi toru.

Rys. 8 Znak kolejowej osnowy geodezyjnej.

Rys.9 Znaki regulacji osi toru