Załącznik nr 10
SPAWANIE ROZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ TORÓW

I. Wymagania ogólne

1.W celu zmniejszenia dynamicznych oddziaływań kół pojazdów i poprawy spokojności ich biegu, należy spawać styki szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach torów:
1) spawać można wszystkie rodzaje rozjazdów i skrzyżowań nowych torów typów UIC60 i S49 (w odmianie do spawania).
2) rozjazd eksploatowany przeznaczony do spawania powinien być w dobrym stanie technicznym, gwarantującym co najmniej 3 letni okres użytkowania.

2. Spawanie krzyżownic manganowych monoblokowych z przyległymi szynami ze stali węglowej jest niedopuszczalne. Spawanie styków krzyżownic z dziobnicą ze staliwa manganowego lub utwardzoną powierzchniowo odbywa się podobnie jak krzyżownic składanych z szyn. Krzyżownic podwójnych i potrójnych w rozjazdach krzyżowych nie należy spawać.

3. Rozjazdy spawane mogą być spawane z torem bezstykowym.

4.W przypadku, gdy spawany rozjazd łączy się z torem bezstykowym z jednej strony a torem klasycznym z drugiej:
1) przy spawaniu styku przediglicowego rozjazdu z torem bezstykowym, gdy za krzyżownicą znajduję się tor klasyczny, należy szyny toru klasycznego zespawać na długości minimum 150 m.
2) przy spawaniu styku za krzyżownicą rozjazdu z torem bezstykowym, nie należy spawać szyn toru klasycznego,
3) przy spawaniu w tor bezstykowy rozjazdu, do którego kierunku zwrotnego przylega tor klasyczny, należy zespawać szyny toru klasycznego na długości minimum 150 m.

5.Przed spawaniem dróg zwrotnicowych należy opracować plan spawania, przedstawiający toki szyn, położenie styków, izolacji itp., wykonany najlepiej w skali 1:200. W planie tym należy uwidocznić i oznaczyć rodzaje styków wg rys. 1. Dla rozjazdów leżących pojedynczo plany spawania nie są potrzebne; wystarczy korzystać z planu rozjazdu odmiany spawanej, stanowiącego część składową projektu.

Rys.1 Oznaczenia styków na planie spawania

Oznaczenia:
a - styki zgrzewane oporowo (wykonywane w miejscu wbudowania rozjazdu),
b - styki spawane termitowo,
c - styki niespawane, łączone łubkami (liczba oznacza wartość luzu w mm),
d - styki łączone łubkami, tzw. zamknięte (z luzem O mm),
e - styki izolowane,
f - izolacje suwaka lub ściągu iglicowego.

II. Przygotowanie rozjazdu do spawania

1. Przed spawaniem należy zapewnić i sprawdzić prawidłowe położenie rozjazdu w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz prostopadłość styków w początku i końcu rozjazdu.

2. W celu zapewnienia prawidłowej pracy zwrotnic należy sprawdzić, a w razie potrzeby poprawić, położenie iglic względem opornic, według rysunków zwrotnicy i według znaku wybitego punktakiem na struganej powierzchni opornicy. Należy przy tym uwzględnić około 2 mm skrócenie szyny po spawaniu - wymiar c na rys. 2 - zgodnie z tablicą 1.

tablica 1
Zmiana wymiaru c

Długość rozjazdu
[m]
Wymiar c
przed spawaniem po spawaniu
do 45 10+-2 8+-2
ponad 45 12+-2 10+-2

3. Należy zapewnić potrzebne luzy spawalnicze w początku i końcu rozjazdu oraz we wszystkich stykach spawanych.

4. Po zwolnieniu przytwierdzeń szyn do podrozjazdnic, należy ustalić, zależnie od temperatury otoczenia i konstrukcji zwrotnic, prawidłowe położenie zamknięć nastawczych. Do sprawdzenia położenia iglic względem opornic ustala się punkt zerowy, przy którym odległość środka sworznia klamry (l) i osi między otworami do śrub mocujących prowadnice do opornic (lub osią prowadnicy przy zamocowaniu prowadnicy bez śrub przez szyjkę opornicy przy zamknięciach nastawczych regulowanych typu UIC 60 z mocowaniem prowadnicy do stopki opornicy) wynosi 28,5 mm. W celu łatwiejszego sprawdzenia i dozorowania położenia iglic należy na zewnętrznej stronie główek opornic, 15 mm poniżej powierzchni tocznej, oznaczyć dwa punkty: jeden na osi sworznia klamry, drugi - w odległości 28,5 mm od osi w stronę suwaka - rys. 2 b. Wymiar ten musi być zachowany przed i po spawaniu rozjazdu.

a) b)

Rys. 2 Rozmieszczenie punktów kontrolnych przy spawaniu rozjazdu

III. Spawanie rozjazdu

1.Spawanie zewnętrznych styków rozjazdów z torem bezstykowym należy wykonywać w temperaturze przytwierdzenia toru bezstykowego (15°C?30°C).

2.Spawanie styków wewnętrznych rozjazdu rozpoczyna się od krzyżownicy i powinno być wykonywane w kierunku końca i początku rozjazdu, przy czym do spawania iglic z szynami łącznymi wolno przystąpić po ostygnięciu spawów poprzednich i zbadaniu położenia iglic. Kolejność spawania styków rozjazdu zwyczajnego pokazano na rysunku 3. Spawanie głowic rozjazdowych należy zaczynać od środka głowicy.

Rys. 3 Kolejność spawania rozjazdu

Oznaczenia: cyfry oznaczają kolejność spawania złącz wewnętrznych, wartości a i af są podane w tablicy 2

Tablica 2
Odległości styków od początku zwrotnic

Typ rozjazdu długość [m] a [m] af [m]
UIC60-190-1:9 / S49-190-1:9 27,138 1,248 1,248
UIC60-300-1:9 / S49-300-1:9 33,230 1,5 1,468
UIC60-500-1:12 / S49-500-1:12 41,594 2,165 2,142
UIC60-1200-1:18,5 64,818 3,335 3,321

3.Podczas spawania należy przestrzegać postanowień "Instrukcji spawania szyn termitem" - D7.

4.Po zakończeniu spawania należy sprawdzić prawidłowości działania zwrotnic i zamknięć nastawczych.