ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1. "Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych", zwane dalej "Warunkami technicznymi"-D1, odnoszą się do torów linii kolejowych normalnotorowych i ustalają wymagania w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz jej utrzymania dla zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi dla danej linii.

2. Niniejsze "Warunki techniczne"-D1 są realizacją postanowień:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Prawem budowlanym",
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym ( Dz.U. Nr 96, poz. 591 z późniejszymi zmianami),
3) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 151, poz. 987 ) zwanego dalej "rozporządzeniem MTiGM ".

3. Niniejsze "Warunki techniczne"- D1 obowiązują pracowników jednostek organizacyjnych zarządu kolei, przewoźników kolejowych wykonujących przewozy na liniach administrowanych przez zarząd kolei oraz pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace torowe związane z utrzymaniem nawierzchni na zlecenie zarządu kolei w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich funkcjom.

4. Pod pojęciem:
1) zarząd kolei - rozumie się koncesjonowany podmiot gospodarczy uprawniony do zarządzania liniami kolejowymi,
2) wykonawcza jednostka organizacyjna - rozumie się wydzieloną terytorialnie strukturę organizacyjną podległą zarządowi kolei, której celem jest utrzymywanie eksploatowanych linii kolejowych w stanie zapewniającym sprawny i bezpieczny przewóz osób i rzeczy,
3) komórka wykonawczej jednostki organizacyjnej - rozumie się wydzieloną terytorialnie strukturę organizacyjną podległą wykonawczej jednostce organizacyjnej, której celem jest utrzymywanie eksploatowanych linii kolejowych w stanie zapewniającym sprawny i bezpieczny przewóz osób i rzeczy,
4) prawo budowlane- rozumie się wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami),
5) rozporządzenie- rozumie się wymagania określone w rozporządzeniu MTiGM z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 151, poz. 987),
6) warunki techniczne- rozumie się wymagania techniczne określone w przepisach szczegółowych podejmowanych przez zarząd kolei,
7) parametry techniczno- eksploatacyjne- rozumie się wartości: natężenia przewozów, prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich, prędkości pociągów towarowych, nacisków osi lokomotyw i wagonów oraz masy pociągów, jakie są dopuszczalne do stosowania na danej linii kolejowej z uwagi na wymagania przewozowe,
8) tor kolejowy- rozumie się dwa równolegle toki szynowe stanowiące podstawowy układ nośny nawierzchni kolejowej, których układ geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazdów szynowych z prędkościami i naciskami określonymi parametrami techniczno - eksploatacyjnymi. Tor z szynami normatywnej długości połączonych łubkami lub z szynami zgrzewanymi (spawanymi) o długościach większych od normatywnych, ale mniejszych od 180 m jest torem klasycznym, zaś tor z szynami zgrzewanymi (spawanymi) o długościach 180 m i większych, jest torem bezstykowym,
9) rozjazd kolejowy- rozumie się specjalną konstrukcję torową wykonaną z szyn kolejowych, umożliwiającą przejazd pojazdów szynowych z jednego toru na drugi z określoną prędkością,
10) nawierzchnia- rozumie się konstrukcję przystosowaną do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem pojazdów kolejowych, składającą się z toru lub rozjazdu, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów przytwierdzających i łączących oraz podsypki,
11) utrzymanie nawierzchni kolejowej - rozumie się działania związane z procesem diagnozowania jej stanu, konserwacją, remontami i modernizacją,
12) proces diagnostyczny - rozumie się działalność związaną z: planowaniem, przygotowaniem, realizacją badań, pomiarów i kontroli, analizą techniczną elementów konstrukcyjnych nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych, oceną ich stanu technicznego oraz formułowaniem wniosków dotyczących warunków eksploatacyjnych,
13) gradient- rozumie się wartość zmiany mierzonego parametru toru na długości 1 m,
14) wichrowatość- rozumie się stosunek różnic wysokości toków szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi przekrojami, który wyrażany jest w (mm/m) lub (?),
15) konserwacja nawierzchni- rozumie się usuwanie usterek i wykonywanie drobnych robót, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej nawierzchni,
16) remont nawierzchni - rozumie się wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej, zapobieganie postępującej degradacji oraz przywrócenie sprawności technicznej określonej parametrami techniczno - eksploatacyjnymi, przez wymianę podstawowych elementów konstrukcyjnych w standardzie określonym dla danej klasy toru ,
17) modernizacja nawierzchni- rozumie się wykonywanie robót umożliwiających zmianę warunków użytkowania linii kolejowej poprzez przystosowanie jej do wyższych parametrów eksploatacyjnych,
18) odcinek jednorodny - rozumie się odcinek toru na długości którego szyny, podkłady i podsypka są tego samego typu, o zbliżonym czasie eksploatacji; przy określaniu odcinków jednorodnych pomija się wstawki szynowe i inne niejednorodności materiałowe, których łączna długość nie przekracza 30% długości odcinka, a pojedyncze nieciągłości w rodzaju materiałów nawierzchniowych nie występują na długości większej niż 30 m,
19) uprawniony pracownik komórki diagnostycznej - rozumie się pracownika wykonawczej jednostki organizacyjnej posiadającego w zakresie obowiązków prowadzenie pomiarów, interpretację uzyskanych wyników i określanie warunków bezpiecznej eksploatacji linii kolejowych,
20) kierownik robót- rozumie się pracownika nadzoru posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania robotami na torach kolejowych,
21) maszyny i urządzenia - rozumie się: oczyszczarki, profilarki tłucznia, podbijarki podkładów, wózki motorowe, nasuwarki toru, żurawie, suwnice, wiertarki, zakrętarki i inny sprzęt o napędzie silnikowym służący do wykonywania robót torowych,
22) narzędzia ręczne i sprzęt pomocniczy - rozumie się elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego a stosowane przy wykonywaniu robót, takie jak: podbijaki do podkładów, wiertarki ręczne, kleszcze do szyn i podkładów, klucze do śrub i wkrętów, wózki robocze ręczne, podnośniki torowe i podobne narzędzia ręczne oraz inne urządzenia pomocnicze,
23) temperatura neutralna - rozumie się temperaturę szyny toru bezstykowego, przy której na określonym odcinku toru nieobciążonego ruchem nie występują w szynie siły podłużne,
24) eksperckie systemy komputerowe - rozumie się programy komputerowe dopuszczone do stosowania przez zarząd kolei dla wspomagania procesów decyzyjnych.

5. Utrzymanie nawierzchni ma na celu zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów z dopuszczalnymi naciskami i dopuszczalną prędkością .Do podstawowych zadań utrzymania nawierzchni kolejowej należy:
1) utrzymanie nawierzchni kolejowej w granicach norm, standardów konstrukcyjnych, dopuszczalnych odchyłek i innych wymagań określonych w niniejszych "Warunkach technicznych"- D1,
2) zapewnienie osiągnięcia okresów trwałości elementów nawierzchni określonych w niniejszych "Warunkach technicznych"-D1,
3) ograniczanie oddziaływań nie związanych z prowadzonym ruchem pociągów, a przyczyniających się do powstawania i narastania usterek,
4) systematyczne usuwanie usterek w nawierzchni, w pierwszej kolejności usterek przekraczających dopuszczalne odchyłki dla prędkości w danej klasie toru,
5) przeciwdziałanie powstawaniu w nawierzchni stanów zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

6. Roboty utrzymania nawierzchni należy prowadzić systematycznie w całym okresie jej użytkowania.

7. W zakres utrzymania nawierzchni wchodzą następujące czynności:
1) systematyczny nadzór nad jej stanem technicznym,
2) diagnostyka,
3) konserwacja,
4) wykonywanie remontów i modernizacji.

8. Roboty utrzymaniem podtorza kolejowego należy prowadzić systematycznie w zakresie określonym w "Instrukcji o utrzymania podtorza kolejowego" - D4.

9. Czynności nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem nawierzchni kolejowej sprawują pracownicy komórek wykonawczych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w odrębnych instrukcjach oraz regulaminach wydanych przez zarząd kolei. W trakcie wykonywania czynności nadzoru i robót związanych z utrzymaniem nawierzchni należy przestrzegać postanowień niniejszych "Warunków technicznych"-D1 oraz obowiązujących rozporządzeń, przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących użytkowania linii kolejowych.

10. Elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchni powinny:
1) być dostosowane do typów nawierzchni dopuszczonych do stosowania na liniach administrowanych przez zarząd kolei,
2) odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, zatwierdzonym warunkom technicznym oraz standardom technicznym klasy toru w jakiej są stosowane,
3) posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Główny Inspektorat Kolejnictwa.

11. W odniesieniu do nawierzchni eksploatowanych przed wejściem w życie niniejszych "Warunków technicznych"-D1, dopuszcza się, do czasu przeprowadzenia remontu - naprawy głównej lub modernizacji, stosowanie materiałów i wymagań nie spełniających niniejszych "Warunków technicznych"-D1, jednak spełniających wymagania obowiązujących wówczas przepisów oraz zapewniających bezpieczeństwo ruchu i uzyskanie na danej linii wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych.

powrót