NALEPKI OSTRZEGAWCZE NA WAGONACH

Podesłał: Kamil-Głogowska Szopa: www.glogow.neohost.pl


Stałe oznaczenia i napisy ostrzegawcze na wagonach wymagających zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu manewrów

1. Znak ostrzegawczy - zabroniony przejazd przez górkę rozrządową o promieniu krzywizny (w płaszczyźnie pionowej) mniejszym, niż podany pod znakiem:

Znak koloru białego, umieszczony na ostojnicy z lewej strony wagonu.


2. Znak ostrzegawczy - dopuszcza się przetaczanie przez górkę rozrządową tylko przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:

Znak dotyczy wagonów na wózkach z rozstawem osi wewnętrznych ponad 14 m.

Znak koloru białego, umieszczony na ostojnicy z lewej strony wagonu.


3. Napis informujący o konieczności ostrożnego przetaczania:

 

Napis koloru białego, na jasnym tle - czarny.

Umieszczony na ścianie bocznej z lewej strony wagonu, a w przypadku braku miejsca - z prawej strony wagonu.

Na wagonach-cysternach napis umieszczony na dennicach.


4. Znak umieszczony na wagonach do przewozu blach w zwojach, nakazujący zabezpieczenie zwojów przed przesunięciem bocznym

Znak koloru białego umieszczony na ścianie bocznej.


5. Znak umieszczony na wagonach do przewozu blachy w zwojach, zakazujący jazdy z otwartymi i nie zaryglowanymi przesuwnymi ścianami i dachem (przesuwne segmenty pudła):

Poza tym na wagonie obok znaku należy umieścić napis:

"Podczas jazdy dach i ściany powinny być zamknięte i zaryglowane".

Znak umieszczony na ścianie wagonu.


6. Przejazd przez hamulce torowe oraz inne urządzenia hamujące lub rozrządowe w trakcie ich działania jest zabroniony:


7. Zakaz najeżdżania:

Znaczenie znaku:

- podjąć specjalne środki ostrożności przy rozłączaniu i rozrządzaniu pociągu oraz w celu ochrony wagonu,
- wagon nie może najeżdżać na inne wagony i musi być chroniony przed najeżdżaniem przez inne pojazdy.


8. Zakaz staczania i odrzutu:

Znaczenie znaku:
- zakaz odrzutu i rozrządu na górkach,
- wagon musi być przemieszczany przez lokomotywę manewrową,
- wagon nie może najeżdżać na inne wagony i musi być chroniony przed najeżdżaniem przez inne pojazdy.


9. Znaki na wagonach z przewodem elektrycznego ogrzewania informujące o przeznaczeniu przewodu w zależności od wielkości napięcia (1000, 1500 lub 3000 volt) oraz rodzaju prądu stosowanego na liniach zelektryfikowanych.

Sprzęgu śrubowego między wagonami nie wolno rozłączać przed rozczepieniem przez rewidenta wagonów przewodów ogrzewania elektrycznego i ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym:

Znaki umieszcza się na dolnej części słupków narożnych po stronie bocznej i czołowej, a na wagonach nie mających słupków narożnych - na tablicy blaszanej.


10. Znak ostrzegawczy przed porażeniem prądem na wagonach, przy których najwyższy stopień lub szczebel drabinki znajduje się na wysokości większej, niż 2 m nad górną powierzchnią główki szyny:

a) kolor znaku żółty - na ciemnym tle lub czerwony na jasnym tle dla taboru istniejącego; strzałka skierowana w dół, umieszczana na wagonach bezpośrednio w pobliżu stopni lub drabinek na takiej wysokości, aby mogła być zauważona przed zbliżeniem się pracownika do strefy niebezpiecznej,
b) kolor znaku żółty odblaskowy; strzałka oraz obwódka koloru czarnego dla taboru nowego oraz naprawianego, wielkość znaku dostosowana do miejsca, w którym jest on umieszczony.


11. Znak ostrzegawczy na zbiornikach przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych:

Znak w kształcie pasa o kolorze pomarańczowym szerokości 30 cm naniesiony wokół zbiornika na wysokości jego osi poziomej. Wagonów tak oznaczonych nie wolno odrzucać, ani staczać z górki rozrządowej oraz nic wolno staczać i odrzucać taboru na wagony oznaczone takim znakiem.


12. Znak ostrzegawczy na wagonach cysternach do przewozu materiałów niebezpiecznych:

Znak umieszczony na obu ścianach bocznych wagonu cysterny lub kontenera, a także wagonów dużych, kontenerów i małych kontenerów dla towarów przewożonych luzem. Oznaczenie może być podane w postaci tablicy, folii samoprzylepnej lub rysunku.

W przypadku wagonu cysterny z dzielonym zbiornikiem, znak umieszczany jest dla każdego zbiornika na oddzielnej tabliczce. Znak oznacza, że przesyłka w wagonie stanowi zagrożenie określone kodem licznika, jakie może stwarzać dany materiał. Poszczególne cyfry oznaczają:

2 - emisja gazu w wyniku ciśnienia lub reakcji chemicznej,
3 - zapalność materiałów ciekłych i gazów,
4 - zapalność materiałów stałych,
5 - działanie utleniające (podtrzymujące palenie),
6 - właściwości trujące (toksyczność),
7 - właściwości promieniotwórcze,
8 - działanie żrące,
9 - niebezpieczeństwo samorzutnej gwałtownej reakcji.

Podwojenie cyfr wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrożenia. Jeżeli zagrożenie od materiału może być wystarczająco określone jedną cyfrą, wówczas po tej cyfrze stawia się zero. Cyfry w mianowniku określają nr klasyfikacji handlowej materiału i nie mają znaczenia dla określania stopnia zagrożenia. Ograniczenia podczas manewrów wynikają z treści nalepek ostrzegawczych umieszczonych na wagonie.


13. Na wagonach i wagonach-cysternach, na kontenerach-cysternach i na prywatnych małych kontenerach załadowanych na wagony mogą być stosowane trwale naniesione znaki niebezpieczeństwa, odpowiadające dokładnie wzorom nalepek podanym załączniku 2 do niniejszej instrukcji.


WZORY NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH

 

1. Wybuchowe - podklasa 1.1, 1.2 i 1.3:

Nalepka RID Nr 1

W dolnej połowie nalepki wpisany jest numer podklasy i litera grupy zdolności w/g RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).

W dolnym rogu nalepki umieszczona jest mała cyfra "1".


2. Wybuchowe - podklasa 1.4:

Nalepka RID Nr 1.4

W dolnej połowie nalepki wpisana jest litera odpowiedniej grupy zdolności w/g RID.

W dolnym rogu nalepki umieszczona jest mała cyfra "1".


3. Wybuchowe - podklasa 1.5:

Nalepka RID Nr 1.5

W dolnej połowie nalepki wpisana jest litera odpowiedniej grupy zdolności w/g RID.

W dolnym rogu nalepki umieszczona jest mała cyfra "1".


4. Wybuchowe - podklasa 1.6:

Nalepka RID Nr 1.6

W dolnej połowie nalepki wpisana jest litera odpowiedniej grupy zdolności w/g RID.

W dolnym rogu nalepki umieszczona jest mała cyfra "1".


5. Niebezpieczeństwo wybuchu:

Nalepka RID Nr 01


6. Niepalne i nietrujące gazy:

Nalepka RID Nr 2

Wagon wymaga ostrożnego manewrowania:

Na wagonie umieszczona jest jedna z powyższych nalepek.

Napisy, cyfry lub litery umieszczone w dolnej połowie znaku lub nalepki wskazują na rodzaj grożącego niebezpieczeństwa - w/g RID załącznik 1.


7. Niebezpieczeństwo ognia (materiały ciekłe zapalne):

Nalepka RID Nr 3

Na wagonie umieszczona jest jedna z powyższych nalepek.


8. Niebezpieczeństwo ognia (materiały stałe zapalne):

Nalepka RID Nr 4.1


9. Materiały samozapalne:

Nalepka RID Nr 4.2


10. Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne:

Nalepka RID Nr 4.3

Na wagonie umieszczona jest jedna z powyższych nalepek.


11. Materiał utleniający:

Nalepka RID Nr 5.1

W dolnym rogu nalepki umieszczone są małe cyfry "5.1".


12. Nadtlenek organiczny. Niebezpieczeństwo ognia:

Nalepka RID Nr 5.2

W dolnym rogu nalepki umieszczone są małe cyfry "5.2".


13. Zagrożenie wzmożeniem intensywności pożaru:

Nalepka RID Nr 05


14. Materiały trujące - w wagonach i magazynach przechowywać z dala od środków spożywczych i artykułów żywnościowych:

Nalepka RID Nr 6.1

6) Dopuszcza się wpisanie numeru klasy w/g RID.


15. Materiały zakaźne - w wagonach i magazynach przechowywać z dala od środków spożywczych i artykułów żywnościowych; w przypadku uszkodzenia lub uwolnienia się materiału powiadomić kompetentne władze:

Nalepka RID Nr 6.2

6) Dopuszcza się wpisanie numeru klasy w/g RID.


16. Materiał promieniotwórczy w sztukach przesyłek kategorii I - BIAŁEJ:

Nalepka RID Nr 7A

Przy uszkodzeniu sztuki przesyłki niebezpieczeństwo dla zdrowia w razie wprowadzenia do organizmu, wdychania lub zetknięcia się z uwolnionym materiałem.

W dolnej połowie nalepki wpisana jest zawartość i aktywność w języku kraju nadania oraz w języku francuskim, niemieckim, włoskim lub angielskim.


17. Materiał promieniotwórczy w sztukach przesyłek kategorii II - ŻÓŁTEJ; trzymać zdala od sztuk przesyłek z napisem "FOTO":

Nalepka RID Nr 7B

Przy uszkodzeniu sztuki przesyłki niebezpieczeństwo dla zdrowia w razie wprowadzenia do organizmu, wdychania lub zetknięcia się z uwolnionym materiałem, jak również niebezpieczeństwo promieniowania na odległość.

W dolnej połowie nalepki wpisana jest zawartość, aktywność i wskaźnik transportowy w języku kraju nadania oraz w języku francuskim, niemieckim, włoskim tub angielskim.


18. Materiał promieniotwórczy w sztukach przesyłek kategorii III - ŻÓŁTEJ; trzymać zdala od sztuk przesyłek z napisem "FOTO"

Nalepka RID Nr 7C

Przy uszkodzeniu sztuki przesyłki niebezpieczeństwo dla zdrowia w razie wprowadzenia do organizmu, wdychania lub zetknięcia się z uwolnionym materiałem, jak również niebezpieczeństwo promieniowania na odległość.

W dolnej połowie nalepki wpisana jest zawartość, aktywność i wskaźnik transportowy w języku kraju nadania oraz w języku francuskim, niemieckim, włoskim lub angielskim.


19. Materiał promieniotwórczy:

Nalepka RID Nr 7D

Przy uszkodzeniu sztuki przesyłki niebezpieczeństwo dla zdrowia w razie wprowadzenia dla organizmu, wdychania lub zetknięcia się z uwolnionym materiałem, jak również niebezpieczeństwo promieniowania na odległość.

W dolnej połowie nalepki zamiast wyrazu "RADIOACTIVE" może być wpisany numer identyfikacyjny materiału.


20.Materiały żrące:

Nalepka RID Nr 8


21. Różne materiały niebezpieczne:

Nalepka RID Nr 9

Podczas przewozu powstaje niebezpieczeństwo nie odpowiadające kryteriom innych klas.


22. Góra:

Nalepka RID Nr 11

Nalepka powinna być umieszczona ostrzami strzał skierowanymi ku górze.


23. Towar łatwotłukący się, kruchy.

Wagon wymaga ostrożnego manewrowania:


24. Ostrożnie przetaczać:

Nalepka RID Nr 13


25. Zakaz staczania i odrzutu wagonu:

Nalepka RID Nr 15

Rozrząd tylko metodą odstawczą, nic pozwalać najeżdżać, chronić przed najeżdżaniem innych pojazdów.


26. Materiały przewożone w stanie podgrzanym:


27. Nalepka dla przesyłek nadzwyczajnych o przekroczonej skrajni:

Nalepka koloru niebieskiego. Poniżej, na przedłużeniu nalepki wpisane są dane dotyczące przesyłki nadzwyczajnej oraz numery uzgodnień na przewóz w kolejności biegu przesyłki cechy kolei. Przy przewozie przesyłki nadzwyczajnej w komunikacji międzynarodowej, nalepka wypełniana jest w języku kolei nadania. Wagonów oznaczonych taką nalepką nie wolno odrzucać i staczać oraz na tak oznaczony wagon nie wolno odrzucać i staczać innych pojazdów.


28. Żywe zwierzęta:


29. Towar łatwopsujący się:


30. Przewóz do portów morskich:

Nalepka ma charakter informacyjny.


31. Baczność! Dozorca w wagonie!:


ZAKAZ ŁADOWANIA RAZEM DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS