Zarządzenie Nr 168 Zarządu PKP z dnia 27 lipca 1998r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe” WTB-E10.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1995r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.Nr 95, poz.474 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1.

W „Wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe” WTB-E10 zatwierdzonych zarządzeniem Nr 43 Zarządu PKP z dnia 9 września 1996r. (Biuletyn PKP Nr 20, poz.43) wprowadza się następujące zmiany:

1) Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych ora stanowisk pracy otrzymujących wytyczne otrzymuje brzmienie:
„Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych otrzymujących wytyczne i stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze do osobistego użytku
1.Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej – wg obowiązującego rozdzielnika,
2.Dyrekcja Trakcji i Zaplecza Warsztatowego – wg obowiązującego rozdzielnika,
3.Dyrekcje okręgów infrastruktury kolejowej – wg obowiązującego rozdzielnika,
4.Zakłady infrastruktury kolejowej - wg obowiązującego rozdzielnika,
5.Sekcje: automatyki, pomiarowo – naprawcze automatyki,
6.Kontrolerzy automatyki,
7.Instruktorzy automatyki,
8.Naczelnik działu automatyki,
9.Inspektor techniczny w sekcjach automatyki”.

2) W §1:
a) w ust. 4 – drugie zdanie, otrzymuje brzmienie:
„Konieczne na czas przebudowy odstępstwa wymagają zgody dyrektora okręgu infrastruktury kolejowej a przyjęte w ich wyniku rozwiązania należy ująć w projekcie wykonawczym (technicznym) przebudowy urządzeń srk”.
b) w ust.6 i w §3 ust.16 – wyrazy „Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny PKP” zastępuje się wyrazami „Naczelny Dyrektor Infrastruktury Kolejowej” użytymi we właściwym przypadku.

3) Użyte w „Wytycznych” wyrazy:
a) „Naczelny Dyrektor Automatyki i Telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Wydziału Automatyki” użytymi we właściwym przypadku,
b) „naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych” zastępuje się wyrazami „dyrektor okręgu infrastruktury kolejowej” użytymi we właściwym przypadku.

4) W §6:
a) w ust. 1 – na końcu trzeciego zdania cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „6”,
b) w ust. 3 – wyrazy „Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PKP” zastępuje się wyrazami „Naczelny Dyrektor Trakcji i Zaplecza Warsztatowego”,
c) w ust. 4 p-kt 1 – liczbę „1600m” zastępuje się liczbą „1300m” a liczbę „160km/h” zastępuje się liczbą „140 – 160km/h”, p-kt 3 – liczbę „120 km/h” zastępuje się liczbą „105 – 135km/h”, p–kt 4 – liczbę „100km/h” zastępuje się liczbą „65 – 100km/h”, p–kt 5 – liczbę „60km/h” zastępuje się liczbą „45 – 60km/h”, p-kt 2 – skreśla się, zmieniając odpowiednio kolejność pozostałych punktów,
d) w ust. 9 – po wyrazie „grupowego” dodaje się wyrazy „i sygnalizatorów powtarzających”.

5) W §7 ust. 1 – wyraz „służb” zastępuje się wyrazem „jednostek”.

6) W §19:
a) ust. 1 – otrzymuje brzmienie: „Tarcze ostrzegawcze przejazdowe stosuje się do sygnalizowania maszynistom zbliżających się do przejazdu pojazdów trakcyjnych o stanie działania urządzeń rogatkowych na przejeździe kat. A”.
b) dodaje się ustępy 2 i 4 w brzmieniu:
„2. W stanie zasadniczym tarcze ostrzegawcze przejazdowe są ciemne. Światła białe lub pomarańczowe na tarczy wyświetlają się stosownie do stanu czynnego urządzeń przejazdowych.”
„4. W przypadku, gdy przejazd wyposażony w tarcze ostrzegawcze znajduje się od semafora wyjazdowego, ustawionego przy torze głównym zasadniczym w odległości uniemożliwiającej ustawienie tarcz ostrzegawczych od strony stacji, wówczas wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze należy uzależnić od świecenia się świateł ostrzegających na przejeździe. Na przejeździe kat A wyposażonym w tarcze ostrzegawcze należy, na czas świecenia się sygnału zezwalającego na semaforze, dodatkowo utwierdzić rogatki.”
c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się jako 3 i 5.

7) W §26 w ust. 8 – wyrazy „służbę ruchu” zastępuje się wyrazami „właściwego miejscowo działu inżynierii ruchu”.

8) W §61:
a) w ust. 8 pkt 1 – otrzymuje brzmienie: "przejazd znajduje się w granicach stacji”,
b) dodaje się p-kty 3 – 5 w brzmieniu: „3/ zapewniona jest dobra widoczność strefy przejazdu z miejsca obsługi – bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń telewizji przemysłowej”, „4/ rogatki są ryglowane w położeniu poziomym”, „5/ obsługa urządzeń przejazdowych znajduje się w miejscu obsługi stacyjnych urządzeń srk”.

9) W §62:
a) dodaje się ustęp 4, w brzmieniu: „4. Włączenie urządzeń ssp na przejazdach przystacyjnych (gdy strefa oddziaływania wchodzi w stację) należy powiązać ze stacyjnymi urządzeniami srk w taki sposób, aby dotrzymany był wymagany czas ostrzegania użytkowników drogi przed wjazdem pociągu na przejazd.”
b) dotychczasowy ustęp 4 i 5 oznacza się jako 5 i 6.

10) W §99 w ust 1 – wyrazy „służba automatyki i telekomunikacji” zastępuje się wyrazami „właściwego miejscowo wydziału automatyki dyrekcji okręgu infrastruktury kolejowej”.

11) W załączniku nr1 – wyrazy „Tarcza ostrzegawcza przejazdowa” zastępuje się wyrazami „sygnalizator informujący o stanie działania urządzeń przejazdowych”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Nr KA2a-5400/01/98
PREZES ZARZĄDU PKP
DYREKTOR GENERALNY
Mgr inż. Jan Janik
(-)
podpis nieczytelny