Dz.U.05.172.1444

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
(Dz. U. z dnia 9 września 2005 r.)

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I

§ 1.

Rozporządzenie określa ogólne warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji:
1) na liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych;
2) na liniach kolejowych wąskotorowych;
3) na liniach metra.

DZIAŁ II
PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

DZIAŁ III
SYGNALIZACJA NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

DZIAŁ IV
PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH KOLEJOWYCH WĄSKOTOROWYCH

DZIAŁ V
SYGNALIZACJA NA LINIACH KOLEJOWYCH WĄSKOTOROWYCH

DZIAŁ VI
PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA

DZIAŁ VII
SYGNALIZACJA NA LINIACH METRA

DZIAŁ VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 177.

Przepisy wewnętrzne zarządców infrastruktury, przewoźników i użytkowników bocznic kolejowych powinny zostać dostosowane do przepisów rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 178.

Sygnały określone w § 115 ust. 1-3, stosowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia na liniach kolejowych wyposażonych w urządzenia nadające te sygnały, mogą być stosowane do czasu zastąpienia ich odpowiednimi sygnałami, o których mowa w rozporządzeniu.

§ 179.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

________
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34, poz. 400), które utraciło moc na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) z dniem 31 grudnia 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABLICE HAMOWANIA POCIĄGÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZESTAWIENIE MAS HAMUJĄCYCH DLA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH NORMALNOTOROWYCH I SZEROKOTOROWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 4
TABLICA HAMOWANIA POCIĄGÓW DLA KOLEI WĄSKOTOROWYCH.
PROCENTY WYMAGANEJ MASY HAMUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH WĄSKOTOROWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 6
WZORY SYGNAŁÓW I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH NA LINIACH METRA