Zarządzenie nr 152 Zarządu PKP
z dnia 7 listopada 2000 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia "Instrukcji sygnalizacji na PKP E1"

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U.Nr 95 z 1995 r. poz.474 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§1

W załączniku do zarządzenia nr 157 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji sygnalizacji na PKP" E1 (Biuletyn PKP zeszyt A, nr 30, poz. 158 z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Użyte w tekście instrukcji wyrazy "rozkaz szczególny" zastępuje się wyrazami "rozkaz pisemny" w odpowiednim przypadku.


2. Użyte w tekście instrukcji wyrazy "ukośny krzyż" zastępuje się wyrazami "wskaźnik W31" w odpowiednim przypadku.


3. W § 3:

a) w ust.1:

-po pierwszym zdaniu dodaje się wyrazy: "W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia lepszej widzialności, kolory ramienia i obwódki mogą być odwrócone.
Na maszcie semafora umieszcza się widoczną z przodu listwę z biało-czerwonymi pasami tak, by pas środkowy był czerwony."
,
- w pkt 2 po trzykrotnie użytym wyrazie "matowobiałe" dodaje się wyrazy "lub mleczne",

b) w ust.3:

- w opisie znaczenia sygnału zastępczego wyrazy "albo wjechać na posterunek zapowiadawczy z toru niewłaściwego" skreśla się,
- w pkt 2 wyraz "niewłaściwy" zastępuje się wyrazami "szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego",
- w pkt 3 wyraz "niewłaściwego" zastępuje się wyrazami "szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego".
- w pkt 4 na końcu dodaje się zdanie "Przy wyjeździe na szlak bez blokady samoczynnej jazda z prędkością do 40 km/h obowiązuje w granicach posterunku ruchu.",
- w pkt 5 na końcu dodaje się zdanie "Przy wyjeździe na szlak z blokadą samoczynną na podstawie sygnału zastępczego "Sz" podanego na semaforze wyjazdowym grupowym, jazda z prędkością nie większą niż 20 km/h obowiązuje od tego semafora.".


4. W § 4:

a) znaczenie sygnalu Sp 2 otrzymuje brzmienie: "Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością",
znaczenie sygnału Sp 3 otrzymuje brzmienie: "Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie przekraczającą 100 km/h",
znaczenie sygnału Sp 4 otrzymuje brzmienie: "Semafor wskazuje sygnal zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h",

b) w ust. 3 wyrazy "w stosunku do torów, do których" zastępuje się wyrazami "w miarę możliwości po tej samej stronie toru, co semafor, do którego", a wyrazy "według.tych samych zasad ustawiania, jakie obowiązują dla semaforów" skreśla się,

c) po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Sygnalizatory powtarzające nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umieszczenie wskaźnika W 31 pod oprawą sygnalizatora.".


5. W § 5:

a) w ust. 2 pkt 1 w opisie sygnału dziennego Od 1 na końcu dodaje się wyrazy "Ustawiona pionowo",

b) w ust 5 w opisie znaczenia sygnału Osp 1 i w pkt 3 występujące trzykrotnie wyrazy "15 km/h" zastępuje się wyrazami "20 km/h",

c) w ust. 14 wyrazy "przez umieszczenie krzyża" zastępuje się wyrazami "wskażnikiem W 31",

d) w ust. 15 na końcu po wyrazie "semafora" dodaje się wyrazy w nawiasie "(tarczę ostrzegawczą przelotową)",

e) na końcu dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

"16. Jako tarczę ostrzegawczą przelotową można stosować tarczę świetlną. W tym przypadku tarcza ta nie wskazuje żadnego sygnału (jest ciemna), gdy na stojącym przy niej semaforze kształtowym jest nastawiony sygnał Sr 1 "Stój".".


6. W § 7 w ust. 4 drugie zdanie skreśla się w całości,


7. W § 9:

a) w ust. 4 wyraz "niewłaściwym" zastępuje się wyrazem "lewym",

b) w ust. 10 w drugim zdaniu wyrazy "ma pod ręką" zastępuje się wyrazami "można użyć",

c) w ust. 16 w pkt 6 wyraz "niewłaściwym" zastępuje się wyrazami "w kierunku przeciwnym do zasadniczego",

d) w ust 22:

- w pkt 1 wyrazy "wskaźników W8" zastępujc się wyrazami "tarcz "zwolnić bieg",
- w pkt 2 wyraz "właściwym" zastępuje się wyrazem "zasadniczym", a wyraz "niewlaściwym" zastępuje się wyrazami "przeciwnym do zasadniczego",

e) w ust 27 wyrazy "15 km/h" zastępuje się wyrazami "20 km/h",


8. W § 10:

a) w ust. 1:

- w opisie sygnału Pc1 po wyrazie "jednotorowym" przecinek zastępuje się wyrazami "w kierunku zasadniczym", a wyraz "właściwym" skreśla się,
- w opisie sygnału Pc 2 po wyrazie "jadącego" dodaje się wyrazy "w kierunku przeciwnym do zasadniczego", a wyraz "niewłaściwym" skreśla się,
- w pkt 3 trzecie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Przy jeździe powrotnej lokomotywy popychającej zmienia się sygnały na czole i tylnej ścianie lokomotywy, przy czym na czole powracającej lokomotywy na szlaku jednotorowym stosuje się sygnał Pc 1. natomiast na torze szlaku dwu- lub wielotorowego:
-jeżeli tor jest wyposażony w dwukierunkową blokadę liniową- stosuje się sygnał Pc 1, niezależnie od kierunku jazdy,
-jeżeli na torze nie ma dwukierunkowej blokady liniowej, przy jeździe w kierunku zasadniczym stosuje się sygnał Pc l, natomiast przy jeździe w kierunku przeciwnym do zasadniczego - stosuje się sygnał Pc 2."
,


9. W § 11 w ust. 3:

a) w postanowieniach dotyczących sygnału Rp 11 w ostatnim zdaniu przecinek zastępuje się kropką, a następujący po przecinku tekst począwszy od wyrazów "a przy jednoosobowej" do końca zdania - skreśla się.

b) w postanowieniach dotyczących sygnału Rp 12 na końcu po kropce dodaje się tekst:

"Sygnał ten można zastąpić słowami: "Pociąg [nr] gotów do odjazdu" przekazywanymi za pomocą urządzeń łączności. Przy jednoosobowej drużynie konduktorskiej słowa te kierownik pociągu przekazuje maszyniście",

c) w pkt 2 lit. "d" wyraz "niewłaściwy" zastępuje się wyrażeniem "szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego".


10. W § 15:

a) w ust.7:

- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W4 w pkt 2 drugie zdanie zastępuje się zdaniem: "Ustawiony przy końcu peronu wskaźnik, nie będący jednocześnie końcem przebiegu pociągowego, odnosi się tylko do pociągów mających postój przy tym peronie.",
- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W 6a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Wskaźnik W 6a ustawia się przed przejazdami wszystkich kategorii i przejściami kolejowymi według zasad podanych w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie",
- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W 8 w opisie wskaźnika wyrazy "15 km/h" zastępuje się wyrazami "20 km/h", a w pkt 2.2 wyraz "właściwym" zastępuje się wyrazem "zasadniczym" natomiast wyraz "niewłaściwym" - wyrazami "przeciwnym do zasadniczego",
- w postanowieniach dotyczących wskaźników W11a i W11b w pkt 2 po drugim zdaniu dodaje się zdanie: "Wskaźnika W11a można także nie stosować przed tarczami ostrzegawczymi na szlakach, na których największa dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h, niezależnie od kategorii linii i rodzaju posterunku (stacja pośrednia, węzłowa, posterunek odgałęźny, odstępowy).".
- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W22 w pkt 2 wyrazy "15 km/h" zastępuje się wyrazami "20 km/h",
- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W 24 opis znaczenia wskaźnika otrzymuje brzmienie: "Oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego",
- w postanowieniach dotyczących wskaźnika W27 w pkt 2 lit. b otrzymuj. brzmienie: "b) w pozostałych przypadkach według zasad ustawiania wskaźnika W8", a lit. c skreśla się,
- na końcu dodaje się postanowienia dotyczące wskaźników W31 i W32 w brzmieniu:

"Wskaźnik W 31. Oznacza, że sygnalizator, na którym został umieszczony wskaźnik, jest nieczynny (nie oddany do użytku lub unieważniony), a sygnały ukazujące się na nim - nieobowiązujące

Biały ukośny krzyż z czarną obwódką

1) Wskaźnik W 31 umieszcza się na nieczynnych sygnalizatorach w sposób określony w postanowieniach dotyczących oznaczenia sygnalizatorów nie oddanych do użytku i unieważnionych.

2) Wskaźnika W 31 w porze nocnej nie oświetla się. Powierzchnia wskaźnika może być wykonana z materiałów odblaskowych.

 

 

Wskaźnik W 32. Oznaczn miejsce zatrzymania czola pociągu o długości określonej tym wskaźnikiem .

Biała tablica pięciokątna (ścięty prostokąt) z czarną obwódką i czarną liczbą określającą długość pociągu w metrach

1) Wskaźnik W32 stosuje się na stacjach i przystankach osobowych do oznaczenia miejsca zatrzymania pociągów pasażerskich przy peronie i odnosi się tylko do pociągów mających postój. Wskaźnik, (w razie potrzeby więcej niż jeden, dla pociągów o różnych długościach) uznieszcza się w zależności od warunków miejscowych w taki sposób, aby zapewniona zostali możliwie najdogodniejsza obsługa podróżnych.

2) Liczba na wskaźniku oznacza, że przy tym wskaźniku powinno zatrzymać się czoło pociągu o długości nie przekraczającej podanej wartości. Długość pociągu podaną na wskaźniku określi się z dokładnością do pięćdziesięciu metrów.

3) Na stacji wskaźnik W 32 ustawia się z prawej strony toru, do którego się odnosi, patrząc w kierunku jazdy, na szlaku - według zasad ustawiania wskaźnika W8..

4) Wskaźnika W 32 w porze nocnej nie oświetla się. Powierzchnia wskaźnika może być wykonana z materiałów odblaskowych.",

[Koniec postanowień o W31 i W32]

b) w ust.8 postanowienia dotyczące wskaźników We 12 i We 13 skreśla się w całości,

c) ostatni ustęp otrzymuje brzmienie:

"9. Wskaźniki We 1 do We 9 ustawia się obok toru albo zawiesza się nad torem, do którego się odnoszą, patrząc w kierunku jazdy. wedlug następujących zasad:

1) na stacji - po prawej stronie toru,
2) na szlakach - zgodnie z zasadami ustawiania tarczy "Zwolnić bieg" (sygnał D 6) określonymi w § 9 ust. 22 pkt. 1,2 i 3."
.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2000 r. z wyjątkiem § 1 pkt 10 b. który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 r.

Nr IAT3a-5400-7/00

Prezes Zarządu PKP
Dyrektor Generalny PKP

Krzysztof Celiński