Załącznik 1 do Uchwały Nr 365
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 16
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych Ir-2 (R-7)

Na podstawie § 10 pkt 24 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004 r., po rozpatrzeniu wniosku Biura Eksploatacji Nr IES6-7200-02/2004 z dnia 15.12.2004 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcję dla personelu ruchowych posterunków technicznych Ir-2 (R-7), ustaloną Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 365 z dnia 27.12.2004, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pismem Nr TNB11-5000-13/2004 z dnia 06.12.2004 r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub w Biuletynie PKP S.A.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005 r.

Nr IES6-7202-02/2004

CZŁONEK ZARZĄDU
/-/
mgr Mirosław Pawłowski


SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Cel i zakres instrukcji
§ 2 Posterunki i ich podział
§ 3 Obsada posterunków technicznych
§ 4 Wyposażenie posterunków
§ 5 Ogólne obowiązki personelu obsługi posterunków technicznych
§ 6 Nadzór i podległość
§ 7 Utrzymania urządzeń na posterunkach technicznych
Rozdział II OBEJMOWANIE, PRZEKAZYWANIE I PEŁNIENIE DYŻURU ORAZ ZACHOWANIE SIĘ W CZASIE PEŁNIENIA DYŻURU
§ 8 Przyjęcie i przekazanie dyżuru
§ 9 Obowiązki w czasie dyżuru
§ 10 Przekazywanie informacji przełożonym
§ 11 Prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej
§ 12 Oddalanie się z posterunku
§ 13 Prowadzenie rozmów za pomocą urządzeń łączności
§ 14Zdejmowanie plomb
§ 15 Postępowanie w okresie zimy
§ 16 Kontrola oświetlenia sygnalizatorów i wskaźników
§ 17 Przygotowanie drogi przebiegu
§ 18 Postępowanie przy wjeździe, wyjeździe i przejeździe pociągu
§ 19 Rozwiązanie drogi przebiegu
§ 20 Udział pracownika posterunku nastawczego w wykonywaniu manewrów
§ 21 Obsługa przejazdów kolejowych
§ 22 Postępowanie przy przewozie towarów niebezpiecznych
Rozdział III PROWADZENIE ROBÓT, USTERKI W URZĄDZENIACH
§ 23 Udzielanie zezwoleń na prowadzenie robót
§ 24 Podstawa prowadzenia robót
§ 25 Pracownicy uprawnieni do prowadzenia robót
§ 26 Wyrażanie zgody na prowadzenie robót
§ 27 Zakończenie robót
§ 28 Postępowanie w czasie przeszkód w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§ 29 Zastępcze źródło zasilania
§ 30 Prowadzenie książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dziennika oględzin rozjazdów
Rozdział IV POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZEŃ KOLEJOWYCH
§ 31 Przejazd pociągu obok semafora wskazującego sygnał "Stój"
§ 32 Uszkodzenie toru
§ 33 Zbiegnięcie pojazdów kolejowych
§ 34 Wykolejenie pojazdów kolejowych
§ 35 Postępowanie w razie pożaru
§ 36 Wypadek z ludźmi
Rozdział V PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU I ZASAD BHP
§ 37 Przestrzeganie porządku
§ 38 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe określenia używane w instrukcji

Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca , który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne.
Rozkaz informacja przekazywana przez dyżurnego ruchu drużynie pociągowej na ustalonym formularzu druku przy użyciu urządzeń łączności lub doręczana.
Ruch kolejowy przemieszczanie się pojazdów kolejowych. Do ruchu kolejowego należą jazda pociągów i manewry.
srk sterowanie ruchem kolejowym.
Urządzenia srk urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Zarządca infrastruktury podmiot gospodarczy wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego ogół czynności technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne poruszanie się pojazdów kolejowych oraz bezpieczeństwo pracowników i podróżnych.
Dyspozytor pracownik bieżącego nadzoru regulujący i koordynujący operatywnie całokształt pracy związanej z ruchem kolejowym w obrębie wyznaczonego odcinka linii kolejowej.
Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych.
Prowadzenie ruchu kolejowego zespół wzajemnie powiązanych czynności, występujących w określonym porządku, mających na celu przemieszczanie pojazdów kolejowych na liniach kolejowych.

Nadesłał Stefan