Załącznik do zarządzenia Nr 26/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010 r.

Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych

Ir-19

Warszawa, 2010 rok

Spis treści

§ 1. Planowanie zamknięć torowych
§ 2. Planowanie długoterminowe
§ 3. Planowanie okresowe
§ 4. Koncentracja i koordynacja robót wymagających zamknięć torowych
§ 5. Techniczne i organizacyjne przygotowanie odcinka linii do zamknięć torowych
§ 6. Organizacja prowadzenia ruchu pociągów w czasie zamknięcia toru
§ 7. Warunki udzielania zamknięć torowych
§ 8. Szczególne zasady udzielania całodobowych zamknięć torowych dla potrzeb modernizacyjnych w przypadku dwóch lub więcej lokalizacji na linii
§ 9. Tryb opracowywania i wdrażania zastępczego rozkładu jazdy


§ 1.
Planowanie zamknięć torowych

1. Planowanie zamknięć torowych dzieli się na:
1) długoterminowe (roczne);
2) okresowe - obejmujące dziewięć kolejnych tygodni.

2. Planowanie długoterminowe dotyczy najbliższego rozkładu jazdy, który będzie konstruowany i uwzględnia zamknięcia torowe spełniające, co najmniej jeden z warunków:
1) czas trwania zamknięcia jest dłuższy niż jedna doba;
2) udzielenie zamknięcia spowoduje przerwę w ruchu pociągów;
3) czas trwania zamknięcia obejmuje więcej niż 6 godzin w ciągu doby przez co najmniej 5 kolejnych dni.

3. Planowanie okresowe obejmuje dziewięć kolejnych tygodni (dla każdego tygodnia osobno).


§ 2.
Planowanie długoterminowe

1. Realizacja planowania długoterminowego przebiega wg następujących faz, z zachowaniem wskazanych terminów, przy czym wskazane terminy dotyczą okresu poprzedzającego wejście w życie nowego rozkładu jazdy:
1) faza 1:
a) Oddział Centrum Realizacji Inwestycji sporządza projekt harmonogramu zamknięć torowych dla robót inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie własnego obszaru działania,
b) podczas opracowywania projektu harmonogramu zamknięć torowych należy dokonać ich wstępnej koordynacji na własnym terenie i styku z sąsiednimi Oddziałami Centrum Realizacji Inwestycji w zakresie zapewnienia płynności ruchu pociągów,
c) opracowany projekt harmonogramu Oddział Centrum Realizacji Inwestycji przekazuje do zainteresowanych Zakładów Linii Kolejowych, w terminie do 1 listopada (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 1 grudnia);
2) faza 2:
a) Zakład Linii Kolejowych sporządza projekt harmonogramu zamknięć torowych na własnym obszarze, który powinien zawierać:
- zamknięcia torowe zgłoszone przez Oddział Centrum Realizacji Inwestycji,
- zamknięcia torowe dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych,
- zamknięcia torowe dla potrzeb zewnętrznych podmiotów,
b) podczas opracowywania projektu harmonogramu zamknięć torowych należy dokonać ich koordynacji na własnym obszarze i styku z sąsiednimi Zakładami Linii Kolejowych w zakresie zapewnienia płynności ruchu pociągów,
c) opracowany projekt harmonogramu zamknięć torowych Zakład Linii Kolejowych przekazuje do właściwej Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, w terminie do 30 listopada (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 31 grudnia);
3) faza 3:
a) na podstawie projektów harmonogramów zamknięć torowych otrzymanych z Zakładów Linii Kolejowych, Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym opracowuje projekt harmonogramu zamknięć torowych na zarządzanym terenie,
b) podczas opracowywania projektu harmonogramu zamknięć torowych należy dokonać ich koordynacji na własnym terenie i styku z sąsiednimi Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym w zakresie zapewnienia płynności ruchu pociągów oraz możliwości opracowania jednego zastępczego rozkładu jazdy dla kilku lokalizacji zamknięć,
c) opracowany projekt harmonogramu zamknięć torowych, Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym przesyła do Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w terminie do 15 grudnia (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 15 stycznia);
4) faza 4:
a) na podstawie projektów harmonogramów opracowanych przez Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, Wydział Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym sporządza projekt sieciowego harmonogramu zamknięć torowych, dokonując ostatecznej koordynacji w zakresie zapewnienia płynności ruchu pociągów oraz możliwości opracowania jednego zastępczego rozkładu jazdy dla kilku lokalizacji zamknięć na terenie całego kraju,
b) opracowany projekt sieciowego harmonogramu zamknięć torowych po uzgodnieniu z zainteresowanymi biurami Centrali Spółki i Centrum Realizacji Inwestycji, Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym przesyła do Biura Eksploatacji w terminie do 20 grudnia (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 20 stycznia), z dodatkową informacją dotyczącą zamknięć torowych, które nie zostały uwzględnione w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia;
5) faza 5:

w przypadku braku możliwości realizacji wszystkich zgłoszonych zamknięć torowych w żądanych terminach i lokalizacjach, sieciowy projekt harmonogramu zamknięć torowych podlega omówieniu i ostatecznej korekcie na naradzie zwołanej przez Biuro Eksploatacji Centrali Spółki w terminie do 24 grudnia (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 25 stycznia) z udziałem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Centrum Realizacji Inwestycji i Zakładów Linii Kolejowych oraz Biur Centrali Spółki;
6) faza 6:
Biuro Eksploatacji w terminie do 28 grudnia (dla rozkładu jazdy 2011/2012 w terminie do 28 stycznia) przygotowuje projekt Decyzji Członka Zarządu -dyrektora ds. sprzedaży zatwierdzającej sieciowy harmonogram zamknięć torowych;
7) faza 7:
po zatwierdzeniu harmonogramu przez Członka Zarządu Biuro Eksploatacji, do końca grudnia (dla rozkładu jazdy 2011/2012 do końca stycznia), przekazuje sieciowy harmonogram zamknięć torowych, wszystkim zainteresowanym, jako obowiązujący w nowym rozkładzie jazdy, na podstawie którego przeprowadza się proces konstrukcji nowego rocznego rozkładu jazdy;
8) faza 8:
zamknięcia torowe zawarte w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych, Biuro Sprzedaży zamieszcza w Wykazie prac modernizacyjnych na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania rozkładu jazdy i wymagających długoterminowych zamknięć torowych Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych.

2. Sieciowy harmonogram zamknięć torowych w wyjątkowych przypadkach, których wcześniej nie można było przewidzieć, podlega aktualizacji, w ramach której możliwa jest zmiana terminów zamknięć torowych ujętych w sieciowym harmonogramie lub wprowadzenie nowych zamknięć.

3. Aktualizacja sieciowego harmonogramu zamknięć torowych nie skutkuje zmianami w rocznym rozkładzie jazdy.

4. Przygotowanie aktualizacji dotyczy rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 2 niedzieli grudnia i będzie odbywała się wg poniższego cyklu:
1) Korekta I
a) do 5 grudnia - Oddziały Centrum Realizacji Inwestycji i Zakłady Linii Kolejowych składają wnioski dotyczące korekty harmonogramu do właściwej Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym,
b) do 15 grudnia - po analizie Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym przekazują zbiorcze wnioski do Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym,
c) do 20 grudnia - Wydział Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym przekazuje opracowany sieciowy wniosek korekty do Biura Eksploatacji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
d) do 22 grudnia - Biuro Eksploatacji uzgadnia wniosek, przedstawia do zatwierdzenia przez Członka Zarządu - Dyrektora do spraw sprzedaży i przekazuje do Biura Sprzedaży w celu zamieszczenia w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych,
e) do 30 grudnia - Biuro Sprzedaży wprowadza zmiany do Wykazu prac modernizacyjnych na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania rozkładu jazdy i wymagających długoterminowych zamknięć torowych Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych;
2) Korekta II
a) do 5 marca - Oddziały Centrum Realizacji Inwestycji i Zakłady Linii Kolejowych składają wnioski dotyczące korekty harmonogramu do właściwej Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym,
b) do 15 marca - po analizie Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym przekazują zbiorcze wnioski do Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym,
c) do 20 marca - Wydział Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym przekazuje opracowany sieciowy wniosek korekty do Biura Eksploatacji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
d) do 22 marca - Biuro Eksploatacji uzgadnia wniosek, przedstawia do zatwierdzenia przez Członka Zarządu - Dyrektora do spraw sprzedaży i przekazuje do Biura Sprzedaży w celu zamieszczenia w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych,
e) do 28 marca - Biuro Sprzedaży wprowadza zmiany do Wykazu prac modernizacyjnych na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania rozkładu jazdy i wymagających długoterminowych zamknięć torowych Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych.

5. Odpowiedzialność za prawidłowe opracowanie harmonogramów zamknięć torowych, ich aktualizację oraz opublikowanie, ponoszą:
1) w Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za aktualność danych i odpowiednią koordynację zamknięć - Dyrektorzy Oddziałów i Dyrektorzy Projektów - każdy na przydzielonym zadaniu inwestycyjnym;
2) w Zakładzie Linii Kolejowych za aktualność danych, odpowiednią koordynację zamknięć oraz maksymalną koncentrację robót - z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji;
3) w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym za odpowiednią koordynację zamknięć - Naczelnik Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym;
4) w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym za sieciową koordynację zamknięć -Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych;
5) w Biurze Eksploatacji za ostateczną koordynację i opracowanie projektu decyzji zatwierdzającej sieciowy harmonogram zamknięć torowych - Dyrektor Biura Eksploatacji;
6) w Biurze Sprzedaży za zamieszczenie zamknięć torowych zawartych w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych w załączniku nr 5 Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych - Dyrektor Biura Sprzedaży.

6. Warunkiem udzielenia zamknięć torowych objętych procesem planowania długoterminowego jest ich wprowadzenie do sieciowego harmonogramu zamknięć torowych.


§ 3.
Planowanie okresowe

1. Planowanie okresowe obejmuje dziewięć kolejnych tygodni (dla każdego tygodnia osobno), a jego celem jest uwzględnienie wszystkich zamknięć objętych sieciowym harmonogramem zamknięć torowych oraz zamknięć nie objętych procesem planowania długoterminowego.

2. Planowanie okresowe stanowi podstawę do opracowania zastępczego rozkładu jazdy oraz udzielenia i zrealizowania zamknięć torowych.

3. W ramach planowania okresowego należy dokonać analizy zgłoszonych potrzeb z uwzględnieniem bieżącej sytuacji przewozowej oraz warunków wynikających z obowiązującego rozkładu jazdy.

4. W przypadku planowania zamknięć trwających dłużej niż 12 godzin, należy poddać szczegółowej analizie postulowany czas zamknięcia w aspekcie przyjętej technologii robót oraz zwrócić szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie zamknięcia.

5. Przeglądy okresowe urządzeń sieci trakcyjnej oraz roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej na liniach o intensywnym ruchu pociągów, wymagające zamknięć nie dłuższych niż 6 godzin należy planować i wykonywać w porze nocnej o ile inne przepisy tego nie zabraniają.

6. Planowanie okresowe przebiega wg następujących faz:
1) faza 1:
a) Zakład Linii Kolejowych sporządza okresowy harmonogram zamknięć torowych, który powinien zawierać:
- zamknięcia torowe zgłoszone przez Oddział Centrum Realizacji Inwestycji do sieciowego harmonogramu zamknięć torowych oraz nie objęte procesem planowania długoterminowego,
- zamknięcia torowe dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych uwzględnione w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych oraz zamknięcia torowe nie objęte procesem planowania długoterminowego,
- zamknięcia torowe dla potrzeb zewnętrznych podmiotów,
b) podczas opracowywania okresowego harmonogramu zamknięć torowych Zakład Linii Kolejowych ma obowiązek dokonania ich koordynacji na własnym terenie oraz na styku z sąsiednimi Zakładami Linii Kolejowych w celu zapewnienia płynności ruchu pociągów;
2) faza 2:
Zakład Linii Kolejowych przekazuje opracowany harmonogram okresowy zamknięć torowych, najpóźniej na 63 dni kalendarzowe przed pierwszym dniem jego obowiązywania:
a) do właściwej Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, w celu dalszego opracowania,
b) do wiadomości Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji;
3) faza 3:
a) na podstawie okresowych harmonogramów zamknięć torowych otrzymanych z Zakładów Linii Kolejowych, Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym opracowuje okresowy harmonogramu zamknięć torowych na zarządzanym terenie,
b) Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym przesyła niezwłocznie pocztą elektroniczną zweryfikowane okresowe harmonogramy zamknięć torowych otrzymane z Zakładów Linii Kolejowych:
- do Wydziału Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym celem równoległej koordynacji zamknięć torowych na całej sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pod względem opracowania jednej organizacji ruchu pociągów dla kilku lokalizacji zamknięć,
- do wiadomości Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji,
c) Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym, w trakcie opracowywania okresowego harmonogramu, dokonuje koordynacji zamknięć torowych na własnym terenie i styku z sąsiednimi Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym, w zakresie zapewnienia płynności ruchu pociągów oraz możliwości opracowania jednego zastępczego rozkładu jazdy dla kilku lokalizacji zamknięć;
4) faza 4:
Naczelnicy Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym okresowo (w miarę potrzeb) organizują narady, w celu dokonania ostatecznej koordynacji zamknięć torowych na obszarze Ekspozytury, w których udział biorą:
a) Naczelnik Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym,
b) pracownik d/s koordynacji zamknięć torowych w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym,
c) Zastępca Naczelnika Ekspozytury Zarządzania Ruchem d/s rozkładów jazdy,
d) Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. eksploatacyjnych,
e) Naczelnik Wydziału Organizacji Robót i Zamknięć Torowych w Centrum Realizacji Inwestycji lub kierujący komórką ds. Organizacji Robót i Zamknięć Torowych Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji,
f) pracownik ds. inwestycji i koordynacji robót w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym,
g) przedstawiciele wykonawców robót;
5) faza 5:
Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym przesyłają pocztą elektroniczną okresowy harmonogram zamknięć torowych, najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem obowiązywania harmonogramu, do Wydziału Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, celem ich akceptacji przez Zastępcę Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym ds. Techniczno-Eksploatacyjnych i Dyrektora Biura Eksploatacji;
6) faza 6:
Wydział Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych przekazuje wszystkim zainteresowanym do realizacji, zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym ds. Techniczno-Eksploatacyjnych i Dyrektora Biura Eksploatacji, okresowy harmonogram zamknięć torowych, na 57 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem jego obowiązywania;
7) faza 7:
a) na podstawie okresowego harmonogramu zamknięć torowych Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym sporządzają tygodniowe zestawienie zamknięć torowych na swoim obszarze, które jest podstawą do realizacji zamknięć torowych dla pionu dyspozytorskiego,
b) Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym przesyłają pocztą elektroniczną tygodniowe zestawienie, najpóźniej do środy tygodnia poprzedzającego, do Wydziału Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.

7. W celu realizacji nieprzewidzianych potrzeb zamknięć torowych związanych z koniecznością usunięcia usterek infrastruktury kolejowej, potrzeba udzielenia zamknięcia powinna być niezwłocznie zgłoszona przez Zakład Linii Kolejowych do Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym.

8. Zgłoszone zamknięcie zostanie wprowadzone do okresowego harmonogramu zamknięć torowych i po skoordynowaniu przez Ekspozyturę Zarządzania Ruchem Kolejowym z innymi zamknięciami zawartymi w harmonogramie, w zakresie terminu i czasu udzielenia zamknięcia, zostanie udzielone za zgodą Naczelnika Ekspozytury. Ewentualne opóźnienia pociągów związane z realizacją tych zamknięć należy kontować na wnioskodawcę.

9. Na odcinkach granicznych Zakłady Linii Kolejowych planują zamknięcia torowe w oparciu o postanowienia Miejscowego Porozumienia Granicznego. Zaplanowane i wstępnie skoordynowane zamknięcia torowe Zakłady Linii Kolejowych umieszczają w sieciowym i okresowym harmonogramie zamknięć torowych.


§ 4.
Koncentracja i koordynacja robót wymagających zamknięć torowych

1. W celu zmniejszenia liczby zamknięć torowych oraz skrócenia czasu ich trwania, planowane zakresy robót powinny być odpowiednio skoordynowane, a roboty powinny być wykonywane przy koncentracji możliwie największej ilości sił i środków technicznych. Pod pojęciem koordynacji należy rozumieć łączenie dwu lub więcej różnych rodzajów robót wymagających zamknięć torowych.

2. Przy koordynacji robót należy brać pod uwagę następujące czynniki:
1) rodzaj i zakres planowanych robót;
2) czas trwania zamknięcia;
3) długość zamykanych szlaków lub odcinków linii;
4) długość frontu robót dla poszczególnych zespołów roboczych, maszyn i sprzętu mechanicznego;
5) zgodność cykli planowanych robót;
6) konieczność zamykania sąsiedniego toru, po którym odbywa się ruch pociągów, powodującego przerwę w ruchu.

3. Roboty, dla których ze względu na rodzaj, zakres i stopień ważności określa się czas zamknięcia toru i termin wykonania, są robotami wiodącymi, a ich wykonawca jest dysponentem zaplanowanego zamknięcia.

4. Robotami zależnymi są roboty wykonywane równocześnie z robotami wiodącymi przy wykorzystaniu zamknięcia toru przewidzianego dla robót wiodących.

5. Zakres i organizacja robót zależnych musi być dostosowana do warunków wynikających z realizacji robót wiodących.

6. Zależność między robotami i możliwość ich koordynacji powinna być ustalana wstępnie na etapie planowania zadań inwestycyjnych. Ostateczne ustalenie robót skoordynowanych powinno nastąpić przy opracowywaniu harmonogramu zamknięć torowych.

7. Za wybór technologii wykonania robót w sposób umożliwiający maksymalne skrócenie czasu trwania zamknięcia toru oraz maksymalną koncentrację robót podczas zamknięć torowych odpowiedzialni są:
1) Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Dyrektor Projektu w Centrum Realizacji Inwestycji - każdy w zakresie przydzielonego zadania;
2) Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych - dla pozostałych robót.


§ 5.
Techniczne i organizacyjne przygotowanie odcinka linii do zamknięć torowych

1. Z uwagi na ograniczone możliwości prowadzenia ruchu pociągów drogami okrężnymi w czasie zamknięć torów przyjmuje się zasadę, że na szlaku (odcinku) objętym robotami, ruch pociągów prowadzi się w obu kierunkach po jednym torze czynnym tego szlaku (odcinka). W celu stworzenia warunków dla przeprowadzenia wymaganego potoku ruchu w przypadku długotrwałych zamknięć całodobowych (ponad 20 dni roboczych), szlak (odcinek) ten powinien być odpowiednio przystosowany do prowadzenia ruchu pod względem technicznym.

2. Przystosowanie szlaku do wyżej wymienionych warunków prowadzenia i organizacji ruchu pociągów powinno zapewniać możliwość przeprowadzenia 70% pociągów w stosunku do maksymalnego, rozkładowego obciążenia godzinnego w czasie zamknięcia, liczonego przy czynnych obu torach danego szlaku (odcinka) np. poprzez budowę tymczasowych posterunków odstępowych, liniowej blokady dwukierunkowej itp. Przy realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, których efektem są zmiany liczby i lokalizacji posterunków następczych, w trakcie realizacji zadania należy w miarę potrzeb wykorzystywać istniejącą infrastrukturę (stacje oraz ich układy torowe) do realizacji rozkładu jazdy.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymaganej sprawności ruchu pociągów na posterunkach ruchu zaleca się, aby semafory były przystosowane do sygnalizowania jazd po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego sygnałami zezwalającymi ze wskaźnikiem W 24.

4. Odstępstwa od powyższych warunków mogą być udzielane przez Członka Zarządu -dyrektora ds. sprzedaży, na udokumentowany oraz poprzedzony analizą eksploatacyjną i ekonomiczną wniosek Centrum Realizacji Inwestycji lub Zakładu Linii Kolejowych.

5. Miejsca robót wykonywanych w tym samym czasie na danej linii (ciągu przewozowym) powinny być zaplanowane w takiej odległości, aby była możliwość zachowania niezbędnej przepustowości. Układ torowy posterunków zapowiadawczych przyległych do szlaku zamkniętego powinien zapewniać możliwość krzyżowania pociągów.

6. Przyjmuje się zasadę, że roboty wymagające zamknięć torowych winny być prowadzone tylko na jednym szlaku. W uzasadnionych przypadkach konieczności zapewnienia ciągłości i płynności pracy sprzętu zmechanizowanego przy przejściu przez posterunek zapowiadaczy, dopuszcza się doraźnie zamknięcie toru na drugim szlaku przylegającym do tego posterunku, pod warunkiem zabezpieczenia niezbędnej zdolności przepustowej.

7. W przypadkach szczególnych dopuszcza się zamykanie toru na dwóch szlakach przyległych do posterunku zapowiadawczego, jeżeli nie ma odpowiednich połączeń rozjazdowych, a ich uzupełnienie jest niemożliwe ze względów technicznych lub jest ekonomicznie nieuzasadnione.

8. Na liniach kolejowych, gdzie łącznie z robotami nawierzchniowymi prowadzone są roboty w sieci trakcyjnej, należy wykorzystać wszystkie możliwe środki dla uniknięcia wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej nad torem czynnym. Jeżeli ze względów technicznych

spełnienie tego warunku jest niemożliwe, należy zabezpieczyć odpowiednią ilość innych środków trakcyjnych dla przeprowadzenia pociągów po torze czynnym.

9. Na postój pociągów roboczych i maszyn należy podstawowo wyznaczać tory na posterunkach przyległych do szlaku z torem zamkniętym. Ustawienie pociągów roboczych i maszyn na tych torach powinno umożliwiać sprawny ich wyjazd na tor zamknięty.

10. Zabezpieczenie przed zbiegnięciem taboru, pociągów roboczych i maszyn, oraz jego usunięcie przed ponownym uruchomieniem, należy do obowiązków wykonawcy robót.

11. Jeżeli układ torowy posterunku uniemożliwia dotrzymanie warunku podanego w ust. 9 dla przejazdu pociągów roboczych i maszyn z posterunku sąsiedniego (lub dalszych), należy przewidzieć w rozkładzie jazdy odpowiednie trasy dla pociągów gospodarczych. Trasy pociągów gospodarczych powinny być tak ustalone, aby zapewniały ich dojazd do miejsca robót przed planowanym czasem zamknięcia toru oraz nie powodowały zakłóceń w ruchu pociągów.

12. Dla zamknięć całodobowych dopuszcza się postój pociągów roboczych i maszyn (wymagających długiego czasu na przygotowanie do pracy) na zamkniętym torze szlakowym pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące warunki:
1) pociągi robocze oraz maszyny będą dozorowane i zabezpieczone przed zbiegnięciem przez wykonawcę;
2) maszyny pozostawione na postój na zamkniętym torze szlakowym muszą być bezwzględnie zabezpieczone, przez ich połączenie w grupy i zahamowane hamulcami ręcznymi. Pod skrajne osie taboru należy wyłożyć płozy hamulcowe i całość osygnalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ruchome części maszyn takie jak np. ramiona żurawi, koparek, przenośniki taśmowe należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przypadkowym ich uruchomieniem i naruszeniem skrajni toru czynnego;
3) osoba sprawująca nadzór nad pozostawionymi na torze zamkniętym pociągami roboczymi i maszynami musi mieć zapewnioną łączność z dyżurnym ruchu posterunku zarządzającego torem zamkniętym;
4) kierownik robót zobowiązany jest, po każdym zakończeniu prac, zgłosić na piśmie dyżurnemu ruchu posterunku zarządzającego torem zamkniętym fakt zabezpieczenia i osygnalizowania taboru, podając kilometraż na jakim pozostawiono każdą z grup pociągów i maszyn.

13. W dniu poprzedzającym zamknięcie i bezpośrednio przed zamknięciem toru należy dokonać funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń srk i rozjazdów oraz urządzeń radiołączności i łączności przewodowej na posterunkach zapowiadawczych (stacjach) przyległych do zamkniętego szlaku celem zapewnienia sprawnego prowadzenia ruchu pociągów w okresie zamknięcia.

14. Ograniczenia prędkości w czasie robót i po robotach ustala się i wprowadza zgodnie z instrukcjami Id-1, Ir-1 i Ie-1. Należy przestrzegać warunków, że ograniczenie prędkości po torze czynnym obok miejsca robót powinno odpowiadać długości frontu robót, a czas jego obowiązywania powinien być zgodny z czasem wykonywania prac. Odstępstwa od powyższych warunków mogą być wprowadzane na żądanie wykonawców ze względu na technologię prac.

15. Dla uzyskania maksymalnej prędkości obok miejsca robót, zamawiający zobowiązany jest na etapie zlecania projektów wstępnych i budowlanych na roboty, dokonać niezbędnych zapisów dotyczących zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V > 100 km/h".


§ 6.
Organizacja prowadzenia ruchu pociągów w czasie zamknięcia toru

1. W zależności od zakresu i technologii wykonania, roboty powinny być prowadzone przy zastosowaniu następujących założeń organizacyjnych:
1) zamykanie dla ruchu pociągów jednego z torów szlaku dwutorowego i prowadzenie ruchu pociągów na tym szlaku po torze czynnym w obu kierunkach;
2) zamykanie jednego z torów w przerwach między pociągami, ustalonych w rozkładzie jazdy.

2. Wykonywanie robót przy założeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wymaga każdorazowego opracowania szczegółowej organizacji i zasad prowadzenia ruchu (regulaminu tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót i rozkładu jazdy), które zapewnią maksymalne wykorzystanie zdolności przepustowej toru czynnego, przy uwzględnieniu istniejących miejscowych warunków techniczno - ruchowych odcinka objętego robotami.

3. W czasie zamknięcia jednego z torów może zachodzić konieczność skierowania pociągów z odcinka linii z torem zamkniętym na inne trasy tj. drogi okrężne. W takim przypadku należy tak planować roboty na liniach objazdowych, aby nie wpływały one na opóźnienia pociągów skierowanych drogami okrężnymi. Liczba tras pociągów skierowanych drogami okrężnymi musi uwzględniać możliwości przepustowe tych linii w aspekcie zapewnienia płynności ruchu.

4. Przystosowanie rozkładów jazdy na okres zamknięć torowych powinno odbywać się w trzech etapach:
1) w ramach konstrukcji rocznego rozkładu jazdy;
2) w ramach aktualizacji rocznego rozkładu jazdy;
3) w ramach zastępczego rozkładu jazdy opracowanego przed zarządzeniem zamknięcia toru.

5. Podczas opracowywania zastępczego rozkładu jazdy należy uwzględnić wydłużenia, wynikające z ograniczeń prędkości oraz zmienionych warunków lokalnych mających wpływ na czas jazdy pociągów (np. wyjazd na Sz, rozkaz pisemny, zmiana sposobu obsługi urządzeń srk, otwarcie dodatkowych posterunków itp.), ustalone w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót i 50% rezerwy założonej w rocznym rozkładzie jazdy.

6. Zamknięcia torowe należy planować w taki sposób, aby średnie wydłużenie rozkładowego czasu jazdy pociągów nie było większe niż 20 min. na każde 100 km i nie przekraczało 60 min. na całej trasie przejazdu pociągu.


§ 7.
Warunki udzielania zamknięć torowych

1. Podstawą do udzielania zamknięć torowych jest:
1) ujęcie robót w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych lub w harmonogramie okresowym, bądź wystąpienie pilnej potrzeby wykonania robót, o których mowa w § 3 ust. 7;
2) pisemne wystąpienie o udzielenie zamknięć i zgłoszenie gotowości przystąpienia do robót:
a) w przypadku robót inwestycyjnych i modernizacyjnych - przekazane co najmniej 63 na dni kalendarzowe przed planowym terminem rozpoczęcia robót przez Oddział Centrum Realizacji Inwestycji do Zakładu Linii Kolejowych, na terenie którego planowane są zamknięcia, a z zakładu przekazane do Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym,
b) w przypadku robót remontowych i bieżącego utrzymania, wymagających zmiany rozkładu jazdy - przekazane przez Zakład Linii Kolejowych, na terenie którego planowane są roboty, do Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, z zachowaniem terminów jak w literze a,
c) w przypadku pilnych robót bieżącego utrzymania wymagających zamknięcia toru na czas nie dłuższy niż 6 godzin i przez okres nie dłuższy niż 5 kolejnych dni oraz zmian w rozkładzie jazdy, przekazane przez Zakład Linii Kolejowych na terenie, którego planowane są roboty do Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem robót. Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym najpóźniej na 16 dni kalendarzowych przed planowanym zamknięciem przekazuje przewoźnikom do uzgodnienia projekt zastępczego rozkładu jazdy. Przewoźnik w ciągu 6 dni kalendarzowych uzgadnia projekt zastępczego rozkładu jazdy lub proponuje zmiany. Opracowany i uzgodniony zastępczy rozkład jazdy pociągów powinien być dostarczony przewoźnikom minimum na 10 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem zamknięcia."
Uwaga: Pisemne wystąpienie o udzielenie zamknięcia musi zawierać wykaz wszystkich ograniczeń prędkości nieujętych w rozkładzie jazdy, które aktualnie występują i są przewidywane w całym okresie planowanego zamknięcia;
3) opracowany i zatwierdzony oraz przesłany do zainteresowanych w terminach jak w pkt 2 - Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót;
4) opracowany, uzgodniony i dostarczony przewoźnikom, zastępczy rozkład jazdy pociągów, minimum na 33 dni kalendarzowe przed planowanym rozpoczęciem zamknięcia.

2. Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót opracowuje Zakład Linii Kolejowych, na terenie którego planowane są roboty. Dla robót inwestycyjnych i modernizacyjnych Regulamin ten opracowuje się po - otrzymaniu zlecenia od właściwego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji. Przy opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu udział biorą: inwestor, wykonawca, zainteresowani przewoźnicy oraz przedstawiciele innych zainteresowanych jednostek.

3. W przypadku robót inwestycyjnych i modernizacyjnych, gdy planowane roboty wymagają fazowania, Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót powinien zawierać schematy układów torowych z zaznaczeniem kolejnych faz określonych w czasie i wynikających z nich ograniczeń w prowadzeniu ruchu.

4. Podstawą wdrożenia zamknięcia jest otrzymanie zarządzenia przekazanego zainteresowanym (wg „adresu 13"), a w przypadku robót na terenie posterunku (stacji), dla których nie jest wymagane opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót - zarządzenie wewnętrzne naczelnika sekcji eksploatacji.

5. Zarządzenie zamknięcia powinno być przekazane nie później niż na 48 godzin przed wyznaczonym terminem zamknięcia. W uzasadnionych przypadkach zarządzenie to może być przekazane w terminie krótszym, jeżeli zamknięcie zostało technicznie i organizacyjnie przygotowane, jednak z takim wyprzedzeniem, aby zainteresowani otrzymali je na czas dostateczny przed zamknięciem.

6. W przypadku zarządzenia zamknięcia torowego, które skutkować będzie wprowadzeniem komunikacji zastępczej z przyczyn leżących po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w jego treści należy wskazać nr zarządzenia wdrażającego zastępczy rozkład jazdy oraz jednostkę organizacyjną, która będzie stroną dla przewoźnika w procesie rozliczeń dodatkowych kosztów powstałych z tego tytułu.

7. Telegram zarządzający zamknięcie nadaje Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych. W przypadku robót inwestycyjnych i modernizacyjnych nadaje go po otrzymaniu zgłoszenia z Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji o gotowości przystąpienia do robót.

8. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia robót, przedłużenie zamknięcia może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez wykonawcę, niezwłocznie po podjęciu wiadomości o niemożliwości zakończenia robót w planowanym terminie. W tym przypadku zamknięcie będzie udzielane w trybie operatywnym, a wszelkie dodatkowe koszty wynikające z realizacji tego zamknięcia obciążać będą wykonawcę, co powinno być określone w umowie na wykonanie robót.

9. Wprowadzenie kolejnej fazy robót może nastąpić po zakończeniu aktualnie realizowanej.

10. Na ciągach przewozowych podlegających centralnemu nadzorowi, zamknięcia torowe mogą być udzielane wyłącznie za zgodą Wydziału Rozkładów Jazdy, Koordynacji Robót i Zamknięć Torowych Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.


§ 8.
Szczególne zasady udzielania całodobowych zamknięć torowych dla potrzeb modernizacyjnych, w przypadku dwóch lub więcej lokalizacji na linii

1. Warunki techniczno - eksploatacyjne jakie należy uwzględnić:
1) zamknięcie toru może obejmować:
a) szlak i odpowiadający mu tor stacyjny do głowicy wyjazdowej,
b) tor stacyjny i odpowiadający mu tor szlakowy,
c) w szczególnych przypadkach, za zgodą Biura Eksploatacji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dwa szlaki sąsiednie przylegające do stacji z zachowaniem możliwości krzyżowania pociągów pasażerskich z dostępnością do krawędzi peronowych;
2) pomiędzy poszczególnymi zamknięciami wolny jest szlak ograniczony dwoma przejezdnymi głowicami stacyjnymi;
3) na każdej stacji, jeżeli to możliwe powinny być przewidziane:
a) po dwa tory parzyste lub nieparzyste dla przepuszczania pociągów pasażerskich,
b) nieryglowane zwrotnice rozjazdów przejeżdżanych przez pociągi pasażerskie należy wyposażyć w napędy z kontrolą położenia iglic;
4) na każdej stacji przy braku świetlnego wskaźnika W 24 należy zastosować w porze dziennej wskaźnik W 24 w postaci przenośnej tablicy nieoświetlonej;
5) przy braku semaforów wyjazdowych należy dobudować, na czas prowadzenia robót, sygnalizator sygnału zastępczego ,,Sz" ze wskaźnikiem W 24 i sygnałem ,,Stój";
6) na czas robót w głowicach stacyjnych należy dostosować urządzenia srk tak, aby zwrotnice wchodzące w drogę przebiegu nie były sprzężone ze zwrotnicami zamkniętymi;
7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy uwzględnić konieczność wbudowania tymczasowych przejść rozjazdowych wraz z infrastrukturą niezbędną dla prowadzenia ruchu w okresie zamknięć oraz dostosować urządzenia srk;
8) w przypadku braku możliwości stosowania powyższych zasad należy przewidzieć uruchomienie jazd pociągów pasażerskich po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pociągów towarowych z dostosowaniem urządzeń srk dla takiego ruchu, poprzez przebudowę układu izolatorów i odłączników sieciowych lub zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, krótkich kilkudobowych zamknięć torowych dwuszlakowych;
9) w uzasadnionych przypadkach należy planować udrożnienie istniejącej infrastruktury, umożliwiające udzielanie zamknięć torowych;
10)należy zaplanować możliwość nocnych zamknięć (od dwóch do trzech godzin) drugiego toru na szlaku dla wyładunków materiałów.

2. Odstępstwa od powyższych warunków mogą być udzielane przez Członka Zarządu -dyrektora ds. sprzedaży na wniosek Centrum Realizacji Inwestycji lub Zakładu Linii Kolejowych, uzgodniony i przekazany przez Biuro Eksploatacji.


§ 9.
Tryb opracowywania i wdrażania zastępczego rozkładu jazdy

1. Właściwa terenowo Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym, po otrzymaniu wystąpienia o udzielenie zamknięć torowych, opracowuje projekty zastępczych rozkładów jazdy na czas obowiązywania zamknięć torowych.

2. Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym, 42 dni kalendarzowych przed terminem planowanego zamknięcia, przekazuje do uzgodnienia, odrębnie każdemu z zainteresowanych przewoźników, projekty zastępczych rozkładów jazdy z zamieszczoną klauzulą, iż brak informacji w ciągu 6 dni kalendarzowych (nie licząc dnia przekazania projektów) o uzgodnieniu projektu lub proponowanych zmianach jest jednoznaczny z akceptacją przesłanej propozycji i uzgodnieniem rozkładu jazdy. W przypadku konieczności wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej, przewoźnik zobowiązany jest podać informację o relacji i terminie kursowania autobusów. Powyższe zobowiązanie winno wynikać z zapisu zawartego w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.

3. Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym wnosi ewentualne korekty, do projektów zastępczych rozkładów jazdy, zgłoszone przez przewoźników, w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania i zarządza zastępcze rozkłady jazdy.

4. W przypadku braku zgody przewoźników na wdrożenie zastępczego rozkładu jazdy, zgodę na udzielenie zamknięć torowych, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić Dyrektor Biura Eksploatacji.