Załącznik 5
do Instrukcji E 11 (wzór)

(Strona tytułowa)

 

Zakład Infrastruktury Kolejowej

............................................................

 

K S I Ą Ż K A

urządzeń sterowania ruchem kolejowym

 

 

Nazwa posterunku ruchu (szlaku) ............................................................................................

Nastawnie (przejazdy, sbl) .......................................................................................................

(rodzaj nastawni i skrót oznaczenia, km i kat. przejazdu, typ sbl)

 

 

 

 

Sporządzona

..........................., dnia ...................

Naczelnik
Działu Automatyki

................................
(stempel i podpis)