Załącznik 3
do Instrukcji E11

Sekcja eksploatacji w .................................................................

WYKAZ
urządzeń oddziaływania pociągów

Lp. Miejsce zainstalowania urządzeń Nazwa urządzenia W czasie wykonywania robót Książka kontroli urządzeń znaj-
duje się w
...................................................
Zgłosić dyżurnemu
ruchu w ....................................................
na stacji, post. odst. lub odgał w torze km tor izolowany zwrotnica izolowana kontrola prowadzenia pociągów *) czujnik sygnal. przej. zmniejszyć prędkość wprow. tel. zap. pociąg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       

 

Sporządził .................................................................

......................................... dnia, ................................
(miejscowość)

NACZELNIK SEKCJI


*) w rubryce należy wpisać rodzaj elementu i typ urządzenia np.:
SHP - elektromagnes torowy shp,
N-KHP - nadajnik sygnałów khp,
P-KHP - nadajnik pętli khp,
B-Ebicab - balisa systemu Ebicab.