Rozdział 2
EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM


§4 §5 §6 §7

§ 4
Organizacja procesu eksploatacji urządzeń

1. Zakłady infrastruktury kolejowej eksploatują urządzenia srk na obszarze i w granicach swego działania. Inne jednostki organizacyjne prowadzą obsługę techniczną urządzeń i instalacji związanych z eksploatacją urządzeń srk na podstawie porozumień (umów - zleceń), w szczególności:
1) zakłady elektroenergetyki kolejowej eksploatują:
a) linie zasilające, instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków nastawni i strażnic przejazdowych;
b) urządzenia oświetlenia zewnętrznego stacji, przystanków i przejazdów kolejowych;
c) urządzenia przytorowe i zasilające elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
d) zasilanie urządzeń sygnałowych z sieci elektroenergetycznej;
e) wskaźniki "We" stosowane na liniach zelektryfikowanych;
f) łączniki szynowe podłużne, międzytorowe, międzytokowe oraz rozjazdowe w torach zelektryfikowanych;
g) połączenia obwodów uszynienia grupowego z dławikami torowymi oraz spawane połączenia dławików z szynami na liniach zelektryfikowanych (połączenia kołkowe utrzymuje zakład infrastruktury);
h) kable powrotne wraz z osprzętem łączące tor z podstacją trakcyjną i kabiną sekcyjną.
2) zakłady teleinformatyki eksploatują:
a) linie napowietrzne i kablowe, w których prowadzone są obwody blokad liniowych;
b) łącza transmisyjne urządzeń zdalnego sterowania i powtarzaczy ssp;
c) obwody telewizji przemysłowej (TVu) na przejazdach i posterunkach stwierdzania końca pociągu (SKP);
d) wskaźniki W28 i W29;
3) zakłady taboru eksploatują:
a) sygnały na żurawiach wodnych, obrotnicach, przesuwnicach i wagach wagonowych, których obsługę techniczną prowadzą zakłady taboru oraz na wszystkich wagach na węzłach i stacjach tam, gdzie są jednostki zakładów taboru;
b) urządzenia hamulców torowych na górkach rozrządowych z wyjątkiem hamulców, których obsługę techniczną prowadzą zakłady infrastruktury;
c) wskaźniki W25;
d) sygnały końca pociągu;
e) latarnie sygnałów Z1 na kozłach oporowych torów będących we własnym użytkowaniu;
f) urządzenia kontroli prowadzenia pociągu (shp, khp itp.) instalowane na pojazdach trakcyjnych.

2. Urządzenia srk i inne urządzenia kolejowe pozostające poza obszarem lub granicami zakładów infrastruktury kolejowej, eksploatują jednostki organizacyjne, prowadzące ewidencję majątkową tych urządzeń.

3. W procesie eksploatacji wyróżnia się czynności związane z użytkowaniem (obsługą) i obsługą techniczną urządzeń. Obsługa techniczna urządzeń powinna zapewnić:
1) ciągłą i prawidłową pracę urządzeń,
2) właściwą współpracę urządzeń sterowania ruchem kolejowym z innymi urządzeniami kolejowymi.

4. W zakładach infrastruktury kolejowej proces eksploatacji urządzeń prowadzą sekcje:
1) eksploatacji,
2) diagnostyki,
3) utrzymania.

5. Sekcje eksploatacji użytkują i prowadzą obsługę techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie:
1) konserwacji, obejmującej czynności zmniejszające tempo zużycia elementów i części urządzeń (smarowanie, utrzymanie czystości, zabezpieczenie przed korozją, regulacje itp.),
2) usuwania usterek i uszkodzeń oraz wymiany pojedynczych szybkozużywających się części i elementów urządzeń,
3) zapewnienia mediów dla sprawnego działania urządzeń (uzupełnianie paliw, olejów i smarów, elektrolitów),
4) oględzin urządzeń mających na celu bieżącą ocenę ich zdatności, ocenę wykonywanych zabiegów eksploatacyjnych oraz określenie stanu zamknięć, plomb i liczników.

6. Sekcje diagnostyki prowadzą obsługę techniczną urządzeń w zakresie:
1) planowych badań diagnostycznych urządzeń,
2) oceny stanu technicznego urządzeń na podstawie rzeczywistych wartości parametrów urządzeń poprzez porównanie ich z wartościami wymaganymi z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i wpływu otoczenia,
3) zleconych badań niesprawności urządzeń, w tym lokalizowania uszkodzeń i ustalania ich przyczyn,
4) opracowywania i wdrażania metod pomiarów diagnostycznych,
5) udziału w odbiorach technicznych nowych urządzeń oraz urządzeń po remontach i modernizacjach,
6) pomiarów parametrów urządzeń po wypadkach i wydarzeniach kolejowych,
7) opracowywania wniosków do planu kosztów, planu modernizacji i remontów urządzeń.

7. Sekcje utrzymania prowadzą obsługę techniczną urządzeń w zakresie:
1) przeglądów zapobiegawczo-naprawczych i remontowych, planowych i zleconych przez dyrektora zakładu,
2) legalizacji i naprawy przekaźników,
3) planowych przeglądów i napraw spalinowych zespołów prądotwórczych,
4) zleconych przez dyrektora zakładu robót remontowych i modernizacyjnych,
5) zleconych przez dyrektora zakładu robót towarzyszących naprawom i remontom torów i rozjazdów,
6) współdziałania w usuwaniu skutków awarii i wypadków, klęsk żywiołowych itp.

8. Dbałość o czystość dostępnych części nastawnic, latarń oświetlenia sygnalizatorów kształtowych i latarń awaryjnych należy do obowiązków pracowników obsługi.


§ 5
Obsługa techniczna urządzeń

1. Procesem eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakładzie infrastruktury kolejowej zarządza dyrektor przy pomocy naczelnika działu automatyki. Dyrektor zakładu zatwierdza roczne harmonogramy prac konserwacyjnych, utrzymaniowych oraz badań diagnostycznych; zleca wykonywanie prac utrzymaniowych sekcjom i wykonawcom spoza PKP, z takim wyliczeniem, aby wszystkie przeglądy i naprawy odbywały się w wymaganych cyklach i terminach.

2. Dyrektor zakładu, w ramach nadzoru, kontroluje prawidłowość i terminowość wykonania zabiegów obsługi technicznej urządzeń. W tym celu dyrektor zakładu zarządza prowadzenie planowych kontroli tematycznych przez kontrolera.

3. Procesem obsługi technicznej urządzeń w zakładzie infrastruktury kolejowej kierują naczelnicy sekcji eksploatacji, utrzymania i diagnostyki - każdy w zakresie zadań realizowanych przez te sekcje. Jednocześnie naczelnicy sekcji sprawują nadzór nad tym procesem w zakresie ustalonym niniejszą instrukcją i innymi przepisami obowiązującymi w przedsiębiorstwie PKP.

4. Zadania obsługi technicznej bezpośrednio wykonują pracownicy zatrudnieni w sekcjach eksploatacji, utrzymania i diagnostyki.


§ 6
Obowiązki pracowników obsługi technicznej

1. Pracownicy obsługi technicznej powinni znać dokładnie urządzenia na swoim odcinku pracy.

2. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze technicznej powinni odbyć szkolenie i praktykę oraz złożyć egzaminy określone w osobnych przepisach. W ustalonych przepisami okresach ww. pracownicy powinni składać egzaminy okresowe.

3. Mistrz automatyki bezpośrednio odpowiada za stan, utrzymanie, ciągłość i prawidłowość działania urządzeń znajdujących się na jego działce.

4. Mistrz automatyki odpowiada również za należyte utrzymanie oddanych do eksploatacji nieczynnych urządzeń, znajdujących się na jego działce.

5. Mistrz automatyki prowadzi obsługę techniczną urządzeń osobiście i kieruje pracą przydzielonych mu pracowników. Jeśli czynności związane z obsługą techniczną urządzeń wewnętrznych wymagają ich całkowitej lub częściowej rozbiórki, wówczas roboty te mogą być wykonywane tylko za zgodą lub w obecności naczelnika sekcji lub pracownika wyznaczonego przez naczelnika sekcji.

6. Jeżeli po rozpoczęciu prac związanych z obsługą techniczną urządzeń obecność mistrza automatyki jest pilnie potrzebna w innym miejscu, może on kierowanie dalszą pracą powierzyć automatykowi.

7. Na terenie działania dyżurującego automatyka, każdorazowo po zakończeniu dyżuru, automatycy dyżurujący powinni przekazać właściwemu mistrzowi automatyki w godzinach jego pracy, informacje o naprawach lub usterkach w urządzeniach w czasie pełnionego dyżuru. Niezależnie od tego dyżurujący dokonuje zapisów w dzienniku dyżurów.

8. Mistrz automatyki, automatyk, naczelnik sekcji eksploatacji (zastępca naczelnika ds. automatyki), technolog i diagnosta powinni legitymować się prawem do posiadania kluczy do urządzeń oraz plombownicy. Wymagania kwalifikacyjne dla tych pracowników, w zakresie wykształcenia, przygotowania zawodowego oraz zdolności fizycznej i psychicznej, określają odrębne przepisy.

9. Pracownik obsługi technicznej o którym mowa w ust.8, uzyskuje upoważnienie do posiadania kluczy do urządzeń oraz plombownicy po złożeniu egzaminu przed komisją, której przewodniczy naczelnik działu automatyki. W skład komisji wchodzą przedstawiciele działu inżynierii ruchu oraz działu nawierzchni i podtorza. Egzamin ten jest egzaminem ustnym i obejmuje zagadnienia:
1) obsługi urządzeń w zakresie wszystkich typów urządzeń występujących w obszarze działania pracownika (zakładu lub sekcji),
2) współpracy urządzeń srk z elementami nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej oraz urządzeniami zasilania elektroenergetycznego i urządzeniami łączności,
3) związane z przystąpieniem do prac w czynnych urządzeniach srk:
a) dokonywanie zapisów w książce kontroli urządzeń srk z uwzględnieniem zakresu robót,
b) określenie konieczności wprowadzania obostrzeń i zasad prowadzenia ruchu,
c) zachowania bezpieczeństwa pracowników w czasie wykonywania robót
4) związane z zakończeniem robót lub usuwaniem usterek.

10. Upoważnienie do posiadania kluczy do urządzeń oraz plombownicy zachowuje ważność w obrębie zakładu, który te upoważnienie wydał i może obejmować teren całego zakładu lub sekcji. Upoważnienie traci ważność w przypadku zmiany zakładu pracy przez pracownika, a także przerwy w wykonywania pracy na stanowiskach określonych w ust.8, trwającej dłużej niż jeden rok. W przypadku utraty przez pracownika wymaganych kwalifikacji dyrektor zakładu jest obowiązany upoważnienie unieważnić. Wzór upoważnienia zawiera załącznik nr 1.

11. Mistrz automatyki wraz z przydzielonymi mu pracownikami wykonuje konserwację i przeglądy powierzonych mu urządzeń według ustalonych wykazów prac i poleceń naczelnika sekcji.

12. Mistrz automatyki jest obowiązany interesować się prowadzonymi na terenie jego działki robotami budowlano - montażowymi w urządzeniach i o wszelkich nieprawidłowościach technicznych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego powinien powiadomić naczelnika sekcji oraz przedsięwziąć odpowiednie do sytuacji środki zaradcze.

13. Mistrz automatyki jest obowiązany usuwać niezwłocznie wszelkie uszkodzenia urządzeń, które zauważy sam, albo które mu zgłosi dyżurny ruchu, naczelnik sekcji lub też, o których dowie się w jakikolwiek inny sposób, jeżeli stanowią one przeszkodę w prowadzeniu ruchu lub mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

14. Mistrz automatyki jest obowiązany zgłaszać naczelnikowi sekcji wszelkie przeszkody w wykonaniu zadań wynikających z miesięcznego wykazu pracy. Naczelnik sekcji może samodzielnie przesunąć wykonanie prac na następny miesiąc jeśli to nie spowoduje przekroczenia cyklu konserwacji danego urządzenia - w przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda dyrektora zakładu.

15. Pracowników obsługi technicznej nie wolno zatrudniać przy robotach nie związanych z procesem eksploatacji urządzeń, bez zgody dyrektora zakładu w każdym osobnym przypadku.

16. Automatyk jest obowiązany do wykonywania przydzielonej mu przez mistrza automatyki pracy i stosowania się do otrzymanych od niego wskazówek. Odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót oraz za zapewnienie prawidłowego działania urządzeń w czasie prowadzenia tych robót.

17. Naczelnik sekcji jest obowiązany organizować obsługę techniczną urządzeń w swojej sekcji. W tym celu sporządza roczne i miesięczne harmonogramy prac na podstawie ustalonych cyklów konserwacji i utrzymania urządzeń.

18. Naczelnik sekcji jest zobowiązany sporządzić wykazy urządzeń podlegających badaniom diagnostyki technicznej.

19. Naczelnik sekcji jest obowiązany dopilnować jak najszybszego usuwania usterek.

20. W razie trudności, związanych z usuwaniem usterek w urządzeniach, naczelnik sekcji powinien udzielić mistrzowi automatyki wyjaśnień i wskazówek, a w razie potrzeby, brać udział w ich usuwaniu.

21. Naczelnik sekcji i mistrz automatyki biorą udział w badaniach diagnostycznych w przypadkach określonych instrukcją diagnostyki - E14.

22. Naczelnik sekcji powinien interesować się, czy roboty prowadzone w jego sekcji przez pracowników sekcji utrzymania oraz przedsiębiorstwa spoza PKP są wykonywane zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, wymaganiami technicznymi oraz czy sposób ich prowadzenia nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naczelnik sekcji powiadamia o tym naczelnika działu lub dyrektora zakładu.

23. Naczelnik sekcji w przypadku uruchomienia lub przebudowy posterunków ruchu, a także wprowadzenia zmian w urządzeniach jest odpowiedzialny za terminowe opracowanie materiałów dotyczących urządzeń, potrzebnych do opracowania regulaminu technicznego posterunku ruchu.

24. Naczelnik sekcji jest obowiązany sprawdzać czy wprowadzone zostały odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów spowodowane przeszkodami, robotami lub dokonywaniem prób urządzeń.

25. Naczelnik sekcji jest obowiązany sprawdzać, czy pracownicy obsługi i obsługi technicznej, uprawnionych brygad budowlano - montażowych lub pracownicy spoza PKP w każdym uzasadnionym przypadku (np. wystąpienie i usunięcie usterki, przystąpienie do robót i ich zakończenie, rozpoczęcie i zakończenie badań diagnostycznych urządzeń itp.) dokonują odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń i wprowadzają, wymagane do danej sytuacji, obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obsłudze urządzeń. Naczelnik sekcji powinien również sprawdzać, czy upoważnieni pracownicy dokonują zapisów w książce kontroli i czy wprowadzają obostrzenia podczas robót:
1) prowadzonych przy zamknięciach nastawczych, ściągach iglicowych, sprzężeniach wielokrotnych zamknięć nastawczych oraz przy izolowanych odcinkach torowych i zwrotnicowych;
2) prowadzonych w teletechnicznych liniach napowietrznych i kablowych, w których znajdują się obwody blokady liniowej, blokady stacyjnej lub obwody zdalnego sterowania.

26. Naczelnik sekcji powinien opracować wykazy urządzeń oddziaływania pociągów według wzoru podanego w załączniku 3 oraz przesłać je do naczelników sekcji utrzymania i sekcji elektroenergetycznej w zakładzie energetyki kolejowej, aby podczas prowadzenia robót przy urządzeniach oddziaływania pociągów lub w ich pobliżu, mogły być zachowane wymagane warunki bezpieczeństwa ruchu. Wykazy te powinny być zamieszczone w regulaminie technicznym odpowiedniego posterunku ruchu.

27. Naczelnik działu sprawdza i akceptuje regulaminy techniczne posterunków ruchu w częściach dotyczących urządzeń. Obowiązek ten istnieje we wszystkich przypadkach wprowadzania zmian w regulaminach.

28. W razie wykonywania robót wymagających wykopów w odległości mniejszej niż 6 metrów od skrajnej szyny oraz w każdym przypadku gdy może być naruszona stateczność podtorza lub budowli (np. dla ustawienia semaforów, tarcz, zwrotów itp.) kierownik robót powinien zgłosić o tym naczelnikowi sekcji eksploatacji i uzgodnić z nim sposób i termin wykonania robót.

29. Technolog wykonuje zadania i obowiązki techniczne naczelnika sekcji określone niniejszą instrukcją w zakresie ustalonym regulaminem zakładu infrastruktury kolejowej.


§ 7
Ogólne zasady obsługi technicznej urządzeń

1. Przy konserwacji urządzeń należy zwracać szczególną uwagę na:
1) zamocowanie urządzeń współpracujących bezpośrednio ze zwrotnicą i wykolejnicą tzn. zamków, napędów i rygli;
2) zamocowanie urządzeń tras pędniowych jak zwroty, naprężacze itp.;
3) niepowtarzalność w obrębie jednej stacji rejestrów kluczy zamków sygnałowych, zwrotnicowych, wykolejnicowych, zależnościowych, kluczy zamków zwrotnicowych i wykolejnicowych na bocznicach, zamków zapasowych. Na dużych stacjach jest dopuszczalne, w razie konieczności, stosowanie tych samych rejestrów kluczy w nie sąsiadujących ze sobą okręgach nastawczych;
4) prawidłowe działanie i bocznikowanie obwodów torowych wszelkich typów oraz ich właściwą regulację;
5) zapewnienie wymaganej widoczności sygnałów;
6) zapewnienie sprawności urządzeń zasilających.

2. W celu uniemożliwienia dostępu do urządzeń osobom nieupoważnionym oraz dla ustalenia odpowiedzialności za stan i działanie urządzeń stosuje się zamknięcia w postaci zamków, zamków i plomb, tylko plomb lub kłódek i plomb wg wykazu podanego w załączniku nr 7.

3. Na plombie, z jednej strony powinno być odciśnięte oznaczenie złożone z liter "IZ" i numeru zakładu infrastruktury (np. IZ02), a z drugiej strony oznaczenie w postaci ułamka, w którego liczniku podany jest skrót telegraficzny jednostki organizacyjnej, zaś w mianowniku numer kolejny plombownicy w ramach danego zakładu (np. ISE/12). Na plombie zakładanej przez upoważnionych pracowników przedsiębiorstw spoza PKP z jednej strony powinny być odciśnięte oznaczenie złożone z liter "IZ" i numeru zakładu infrastruktury (np. IZ02), który pracownika upoważnił, a z drugiej numer kolejny plombownicy wpisany do prowadzonego przez dział automatyki zakładu infrastruktury kolejowej rejestru upoważnień (np. 214). Do czasu wprowadzenia nowych wzorów plombownic zachowują ważność również wzory plombownic wydanych przed wejściem w życie postanowień niniejszej instrukcji.

4. Zamykane obudowy urządzeń nastawczych, szafy przekaźnikowe znajdujące się w nastawnicowni oraz drzwi do przekaźnikowni i pomieszczenia komputerów srk powinny posiadać oznaczenia w postaci żółtych kwadratów malowanych pionowo wzdłuż przekątnej, co oznacza istnienie zależności blokady liniowej w urządzeniach. Do urządzeń tych należą:
1) skrzynia blokowa, w której są bloki liniowe;
2) obudowy powtarzaczy semaforów wjazdowych i zastawek elektrycznych dźwigni sygnałowych;
3) podstawa blokowa z zawórkami blokady liniowej;
4) skrzynia zależności z zależnościami blokady liniowej;
5) obudowa nastawnic elektrycznych, w których znajdują się elementy blokady liniowej;
6) obudowa zapadki przeciwzwrotnej dźwigni semafora wyjazdowego i odstępowego;
7) pokrywa zespołu przekaźników do zwalniania elektrycznej zastawki liniowej;
8) szafa kablowa z przewodami blokady liniowej;
9) skrzynki ochronne elektrycznej zastawki liniowej i włącznika zastawki elektrycznej bez licznika;
10) skrzynka ochronna bloku przekaźnikowego liniowego;
11) obudowy sprzęgła sygnałowego i kontaktu ramienia semafora oraz inne obudowy styków blokady liniowej;
12) szafy z przekaźnikami blokady liniowej.
Urządzenia oznaczone żółtymi kwadratami powinny być zamknięte na zamki (kłódki), plomby lub zamki i plomby. Oznaczenia te mają na celu przypomnieć pracownikom eksploatacji o ewentualnej konieczności wprowadzenia telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów w przypadku otwarcia tych urządzeń.

5. Klucze zapasowe od zamków zwrotnic i wykolejnic należących do okręgu nastawczego z urządzeniami kluczowymi, powinny się znajdować w zaplombowanej szafce w nastawni obsługującej urządzenia danego okręgu. Ponadto klucze te powinny być zaplombowane każdy oddzielnie.

6. Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i klucze od zwalniaczy należy przechowywać w zamkniętej i zaplombowanej szafce w nastawni dysponującej, a klucz od szafki - zaplombowany na tablicy kluczowej.

7. Zapasowe klucze sygnałowe dla całej stacji powinny być przechowywane w oszklonej szafce w pomieszczeniach dyżurnego ruchu, zamknięte i zaplombowane, każdy z osobna, przez naczelnika sekcji.

8. W pomieszczeniu nastawni na osobnej tablicy powinny znajdować się zaplombowane, każdy z osobna, klucze rezerwowe zamków zapasowych zwrotnicowych i spon. Ponadto na tej tablicy powinny być zawieszone i zaplombowane klucze od pomieszczeń: naprężaczy, siłowni, akumulatorni, szaf torowych, głowic kablowych, przekaźników lub komputerów srk, które pracownicy obsługi mogą użyć w uzasadnionych przypadkach, jak np. zerwanie pędni, pożar, zalanie wodą itp.

9. Klucze od pomieszczeń, o których mowa w ustępie 8, są także w posiadaniu upoważnionych pracowników obsługi technicznej i mogą być użyte po spełnieniu warunków określonych w §10 ust. 5, 6. Poza tym, w każdej nastawni z elektrycznym nastawianiem zwrotnic powinny być umieszczone na tablicy i zaplombowane korby do bezpośredniego przestawiania zwrotnic, co najmniej jedna na okręg nastawczy. Ponadto w nastawniach z urządzeniami elektrycznymi suwakowymi na tej tablicy powinny być umieszczone zapasowe bezpieczniki nastawcze i kontrolne zwrotnic w ilości 30% czynnych dźwigni zwrotnicowych oraz bezpieczniki do obwodów zależnościowych w ilości 10% czynnych bezpieczników tego typu.

10. W każdej nastawni powinny znajdować się zapasowe zamki zwrotnicowe i spony iglicowe, w ilości ustalonej regulaminem technicznym posterunku ruchu, lecz nie mniej niż 2 zamki i 2 spony iglicowe, pomalowane na kolor czerwony. Czynne klucze tych zamków i spon powinny być zaplombowane w zamkach.

11. Dla wszystkich zwrotnic scentralizowanych w urządzeniach mechanicznych powinny być przewidziane przeciwwagi, odpowiednio opisane i umieszczone na specjalnych koziołkach ustawianych w miejscach wyznaczonych regulaminem technicznym posterunku ruchu. Dla wszystkich zwrotnic scentralizowanych nie wyposażonych w koziołki latarniowe należy przewidzieć drągi stalowe do ich przestawiania w ilości nie mniejszej niż 1 na nastawnię.

12. W nastawniach z urządzeniami mechanicznymi drążek włączający powinien być zawieszony i zaplombowany na podstawie blokowej lub na tablicy.

13. Każda nastawnia powinna być wyposażona w tabliczki ostrzegawcze oraz pomocnicze zamknięcia urządzeń nastawczych (kliny zastawcze, podpórki, kapturki, ochraniacze) do przycisków, dźwigni nastawczych, drążków przebiegowych i klawiszy blokowych.
Ilość i rodzaj pomocniczych zamknięć powinna wynikać z potrzeb i być ustalona w regulaminie technicznym posterunku ruchu. Zamknięcia pomocnicze powinny być umieszczone na odpowiednio przystosowanej tablicy.

14. W każdej nastawni powinien się znajdować komplet narzędzi określony w regulaminie technicznym posterunku ruchu na użytek pracowników obsługi. Klucz od ich szafki zawiesza się na tablicy w nastawni.

15. Regulamin techniczny posterunku ruchu (wyciąg) znajdujący się w nastawni powinien m.in. zawierać plan schematyczny urządzeń, plan pulpitu, tablicę zależności lub inny, stosowany dla danych urządzeń, zapis zależności.

16. W każdej nastawni pod zamknięciem na kłódki lub plomby powinna się znajdować aktualna dokumentacja istniejących na niej urządzeń.

17. W każdym pomieszczeniu, gdzie znajduje się agregat jako zapasowe źródło prądu, powinna być umieszczona na widocznym miejscu uproszczona instrukcja obsługi agregatu i urządzeń przynależnych do zapasowego źródła prądu.