Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1 §2 §3

§ 1
Przedmiot instrukcji

Instrukcja określa ogólne zasady eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz postępowania w czasie prowadzenia robót w tych urządzeniach.


§ 2
Podstawowe pojęcia i określenia

1. Definicje
1) badanie diagnostyczne urządzeń srk - zbieranie informacji o urządzeniach srk na podstawie oględzin i pomiarów parametrów bez rozbierania zespołów tych urządzeń wraz z oceną ich środowiska pracy i porównanie zebranych informacji z wymaganymi parametrami lub stanami dopuszczalnymi
2) diagnostyka techniczna urządzeń srk - całokształt zagadnień dotyczących identyfikacji i oceny stanu technicznego urządzeń srk
3) eksploatacja - zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu umożliwienie urządzeniom (obiektowi) wypełnianie wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych; w niniejszej instrukcji obsługa oznacza użytkowanie urządzeń a obsługa techniczna oznacza konserwację, oględziny, przeglądy oraz diagnostykę techniczną
4) utrzymanie - planowe czynności zapobiegawczo - naprawcze i remontowe w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania urządzeń (obiektu) oraz czynności naprawcze wykonywane w celu przywrócenia urządzeniom (obiektowi) stanu, w którym mogą one (maże on) wypełniać wymagane funkcje

2. Przez użyte w instrukcji określenia należy rozumieć:
1) automatyk - pracownika sekcji eksploatacji upoważnionego do samodzielnego wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk, posiadającego plombownicę;
2) diagnosta - inspektora diagnostę ds. automatyki tzn. pracownika sekcji diagnostyki upoważnionego do prowadzenia badań diagnostycznych urządzeń srk;
3) dyrektor zakładu - dyrektora zakładu infrastruktury kolejowej i jego zastępców;
4) działka - urządzenia w powierzonym mistrzowi automatyki obszarze działania;
5) kontroler - kontrolera (st. kontrolera) ds. automatyki;
6) książka kontroli urządzeń - książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym/na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwołaniu obostrzeń (E1758);
7) książka urządzeń - książkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (E1759);
8) mistrz automatyki - pracownika odpowiedzialnego za obsługę techniczną urządzeń na przydzielonym obszarze działania;
9) naczelnik działu - naczelnik działu automatyki w zakładzie infrastruktury kolejowej;
10) naczelnik sekcji - naczelnika (zastępcę naczelnika ds. automatyki) sekcji eksploatacji, także technologa ds. automatyki, który zadania i obowiązki techniczne naczelnika sekcji określone niniejszą instrukcją wykonuje w zakresie ustalonym regulaminem zakładu infrastruktury kolejowej;
11) pracownik obsługi - dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego i dróżnika przejazdowego lub innego pracownika obsługującego urządzenia srk;
12) pracownik obsługi technicznej - mistrza automatyki, automatyka, diagnostę lub innego pracownika wykonującego zadania obsługi technicznej urządzeń srk;
13) technolog - inspektora (technologa) ds. automatyki w sekcji eksploatacji;
14) urządzenia - urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

3. Przez użyte w instrukcji skróty należy rozumieć:
1) sbl - samoczynna blokada liniowa;
2) shp - samoczynne hamowanie pociągów;
3) srk - sterowanie ruchem kolejowym;
4) ssp - samoczynna sygnalizacja przejazdowa.


§ 3
Zakres instrukcji

1. Instrukcja zawiera ogólne zasady postępowania w zakresie eksploatacji i prowadzenia robót we wszystkich rodzajach urządzeń srk. Szczegółowe postanowienia zawierają następujące instrukcje i normatywy techniczne:
1) w zakresie sygnalizacji - "Instrukcja sygnalizacji na PKP" - E1;
2) w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach - "Instrukcja o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych" - E4;
3) w zakresie budowy urządzeń - "Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - WTB-E10;
4) w zakresie diagnostyki - "Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - E14;
5) w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń - "Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - E24;
6) w zakresie budowy urządzeń mechanicznych - "Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - E20;
7) w zakresie obsługi urządzeń:
a) "Instrukcja obsługi mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - E16;
b) "Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno -, dwu - i czterorzędowych typu VES" - E17;
c) "Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - E18,
8) w zakresie odbiorów technicznych - "Wytyczne techniczne odbioru i przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - WOT-E12.

2. Obsługę techniczną urządzeń, dla których w ww. instrukcjach i normatywach technicznych zasady eksploatacji nie zostały określone, należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych wydawanych przez producentów tych urządzeń.

3. Urządzenia zainstalowane na posterunkach ruchu należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi wymienionymi w ust. 1 oraz dodatkowymi postanowieniami uzupełniającymi zawartymi w regulaminie technicznym posterunku ruchu.