§6 Sygnały zamknięcia toru (Z)

1. Sygnałami zamknięcia toru są: sygnały na tarczach zaporowych, kozłach oporowych, wykolejnicach, żurawiach wodnych, obrotnicach i wagach pomostowych.


2. Sygnały na TARCZACH ZAPOROWYCH KSZTAŁTOWYCH:

Sygnał Z1 "Stój"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na
tle białej okrągłej tarczy

Sygnał Z2 "Jazda
dozwolona"

Dzienny i nocny

Kresa ukośna czarna,
pod kątem 45 st. w górę
ku stronie prawej,
na tle białej okrągłej tarczy

1) TARCZA ZAPOROWA KSZTAŁTOWA składa się z kwadratowej latarni ze szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą, umieszczonej na słupie, wskazującej jednakowe sygnały we dnie i w nocy.

2) Latarnie tarcz zaporowych mają z tyłu, gdy wskazują "Stój", dwa mleczne białe światła w linii poziomej, gdy zaś sygnalizują "Jazda dozwolona" - dwa mleczne białe światła w linii ukośnej, wznoszącej się pod kątem 45 st. ku stronie prawej.

3) Latarnie tarcz zaporowych, które służą wyłącznie do dawania sygnału Z1 "Stój", mają w tylnej ścianie mały okrągły otwór przepuszczający mleczne białe światło, gdy latarnia się świeci.

4) Tarcze zaporowe służą do dawania sygnałów zabraniających lub zezwalających na jazdę po torach stacyjnych. Sygnały "Stój" na tarczach zaporowych kształtowych są ważne zarówno dla manewrów, jak i dla pociągów.

5) Sygnał Z1 "Stój" na tarczy zaporowej kształtowej oznacza, że nie wolno przejechać obok tarczy wskazującej taki sygnał.

6) Pociąg zatrzymany przed tarczą zaporową wskazującą sygnał "Stój" (Z1) może jechać dalej na rozkaz pisemny doręczony drużynie pociągowej lub przekazany za pomocą urządzeń łączności.

7) Manewrujący tabor może przejechać poza tarczę zaporową kształtową na sygnał "Jazda dozwolona" (Z2) albo w razie uszkodzenia i niemożności podania na tarczy tego sygnału, gdy dyżurny ruchu dysponujący - osobiście lub za pośrednictwem nastawniczego (zwrotniczego) swego albo innego posterunku nastawczego - ustnie lub za pomocą urządzeń łączności da kierownikowi manewrów, a dla niepilotowanego pojazdu trakcyjnego - maszyniście, pozwolenie na minięcie sygnału "Stój" na tarczy zaporowej (Z1), a ponadto poda sygnał "Do mnie" (Rm1) lub "Ode mnie" (Rm2).

8) Tarczę zaporową ustawia się z prawej strony toru, do którego ona się odnosi.

9) W przypadku torów zakończonych kozłem oporowym tarczę zaporową ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy, w miejscu gdzie rozpoczyna się odcinek zasypany piaskiem, a przy rampach - z prawej strony toru, na wysokości belki zderzakowej kozła oporowego.Przed kozłami oporowymi na torach, na których w porze ciemnej nie manewruje się i na które nie wjeżdżą pociągi, albo manewruje się sporadycznie lub manewry planowane wykonuje się w krótkim okresie czasu - a oświetlenie zewnętrzne w czasie manewrowania zapewnia dobrą widoczność sygnału, można za pozwoleniem dyrektora zakładu infrastruktury kolejowej zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, dających takie same wskazanie, jakie daje latarnia sygnału Z1 "Stój". (jeszcze o koźle oporowym)

10) Tarcze zaporowe kształtowe nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie ukośnego krzyża na latarni lub przez zdjęcie latarni ze słupa.

11) Latarń tarcz zaporowych nie oddanych do użytku lub unieważnionych nie oświetla się.


3. SYGNAŁ NA WYKOLEJNICY składa się z latarni ze szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą.Na wykolejnicach na torach, na których w porze ciemnej nie manewruje się lub manewruje się sporadycznie, a oświetlenie zewnętrzne w czasie manewrowania zapewnia dobrą widoczność sygnału, można za pozwoleniem działu ruchu DRKP zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, dających takie same wskazanie, jakie dają latarnie sygnałów Z1wk "Stój" i Z2wk wykolejnica zdjęta z toru".

Sygnał Z1wk
"Stój, wykolejnica na torze"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

Sygnał Z2wk
"Wykolejnica zdjęta z toru"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

1) Sygnały na wykolejnicach służą do oznaczania, czy wykolejnica jest na torze, czy też zdjęta z toru.Jako sygnału na wykolejnicach używa się latarń oszklonych szkłem koloru mlecznego lub tarcz nieoświetlonych, które wskazują jednakowe sygnały we dnie i w nocy.

2) Sygnał Z1wk "Stój, wykolejnica na torze" wskazuje, że jazda i manewry po torze, na którym znajduje się wykolejnica, są dozwolone do wykolejnicy.

3) latarnie sygnałów na wykolejnicach mają z tyłu dwa mleczne białe światełka, które w linii pionowej oznaczają "Wykolejnica zdjęta z toru", w linii zaś poziomej "Stój, wykolejnica na torze".


4. SYGNAŁ NA ŻURAWIU WODNYM składa się z latarni oszklonej z dwóch przeciwległych stron szkłem koloru czerwonego, z dwóch zaś pozostałych - białego, umieszczonej na ramieniu żurawia

Sygnał Z1z "Stój, przejazd obok żurawia zabroniony"

Dzienny
Ramię żurawia ustawione
prostopadle do osi toru
Nocny
Czerwone światło latarni
umieszczonej na ramieniu
żurawia

Sygnał Z2z "Przejazd obok żurawia dozwolony"

Dzienny
Ramię żurawia ustawione
równolegle do osi toru
Nocny
Białe światło latarni
umieszczonej na ramieniu
żurawia

1) Sygnały na żurawiach wodnych służą do oznaczania położenia ramienia żurawia.

2) Sygnały na żurawiach wodnych są ważne zarówno dla pociągów, jak i dla manewrów.

3) W porze nocnej, gdy ramię żurawia jest ustawione równolegle do toru, latarnia rzuca wzdłuż toru światło białe, gdy zaś ramię żurawia jest ustawione prostopadle do osi toru, latarnia rzuca wzdłuż toru światło czerwone.

4) Na żurawiach wodnych z wiszącymi ramionami do oznaczania miejsca, w którym żuraw się znajduje, umieszcza się na nim latarnię oszkloną szkłem koloru mlecznego w ten sposób, że rzuca ona wzdłuż toru małe światło białe.

5) Jeżeli miejsce ustawienia żurawia jest dobrze oświetlone, to za zezwoleniem dyrektora zakładu infrastruktury kolejowej można nie stosować na żurawiu żadnego sygnału.


5.SYGNAŁ NA OBROTNICY składa się z latarni oszklonej szkłem kolru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą lub z tarczy nieoświetlonej.

Sygnał Z1o
"Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

Sygnał Z2o
"Wjazd na obrotnicę dozwolony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

1) Sygnały na obrotnicach służą do oznaczania, czy wjazd na obrotnicę jest zabroniony, czy dozwolony.

2. Sygnał Z1o "Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony" oznacza, że wjazd na obrotnicę jest zabroniony.
Jeżeli latarnia lub tarcza na obrotnicę wskazuje sygnał Z1o "Stój, wjazd na obrotnicę zabroniony", należy użyć wszelkich dozwolonych środków, aby lokomotywę lub przetaczany tabor zatrzymać przed obrotnicą.


6. SYGNAŁ NA WADZE POMOSTOWEJ składa sie z latarni oszklonej szkłem koloru mlecznego w kształcie okrągłej tarczy z czarną kresą lub tarczy nieoświetlonej, umieszczonej nad budynkiem wagi pomostowej.

 

Sygnał Z1wg
"Stój, wjazd na wagę zabroniony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

Sygnał Z2wg
"Wjazd na wagę dozwolony"

Dzienny i nocny

Kresa pozioma czarna na tle
białej, okrągłej tarczy

1) Sygnały na wagach pomostowych służą do oznaczania, czy wjazd na wagę jest zabroniony, czy też dozwolony.

2) Sygnał Z1wg "Stój, wjazd na wagę zabroniony" wskazuje, że zabrania się wjeżdżać na wagę pomostową.

3) Jeśli latarnia lub tarcza na wadze pomostowej wskazuje sygnał Z1wg "Stój, wjazd na wagę zabroniony", należy użyć wszelkich dozwolonych środków, aby tabor zatrzymać przed wagą pomostową.


7. SYGNAŁ NA KOŹLE OPOROWYM jest taki sam, jak na tarczy zaporowej kształtowej sygnał Z1 "Stój" albo jest to latarnia sygnałowa z wyświetlonym na stałe sygnałem S1 "Stój".Miejsce umieszczenia omawianego sygnału oraz warunki zastąpienia go tarczą nieoświetloną z obrazem sygnału Z1 "Stój" są określone w ust.2 pkt.9

Powrót do strony sygnałów