§10 Sygnały na pociągu i na taborze (Pc, Tb)

1. SYGNAŁY NA POCIĄGU są następujące:


Sygnał Pc1 "Oznaczenie czoła pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej) jadącego na szlaku jednotorowym, w kierunku zasadniczym po torze szlaku dwutorowego lub po dowolnym torze szlaku dwu- i wielotorowego z dwukierunkową samoczynną blokadą liniową"

Dzienny i nocny

Dwa lub trzy białe światła na przodzie pociągu, pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej


Sygnał Pc2 "Oznaczenie czoła pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej) jadącego w kierunku przeciwnym do zasadniczego po torze szlaku dwutorowego bez dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej

Dzienny i nocny

Dwa lub trzy światła, z których górne i prawe w kierunku jazdy są białe, lewe zaś - czerwone, na przodzie pociągu, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej

Osygnalizowania czoła pociągu prowadzonego pojazdem trakcyjnym wyposażonym w górne światło, należy dokonywać trzema światłami przy sygnałach nocnych Pc1 i Pc2.


Sygnał Pc3 "Oznaczenie czoła pociągu z pługem odśnieżnym

Dzienny i nocny
Dwia białe światła na przodzie pociągu oraz trzecia oświetlona latarnia z ukośnym białym krzyżem umieszczona w górnej części czoła lokomotywy lub na wierzchołku pługa, gdy pług znajduje się przed lokomotywą


Sygnał Pc4 "Oznaczenie czoła pociągu jadącego wagonami naprzód"

Dzienny

Dwie tarcze lub dwie latarnie z obrazem tarczy na obudowie albo dwa białe światła na czołowej ścianie pierwszego wagonu. Tarcze są prostokątne podzielone na cztery trójkąty, z których górny i dolny są pomalowane na czerwono, zaś oba boczne - na biało lub żółto

Dzienny i nocny

Dwa białe światła na czołowej ścianie pierwszego wagonu

UWAGA:sygnał Pc4 odnosi się zasadniczo do pociągów, w których znajdujące się na czole wagony nie są do tego przewidziane i nie mają stanowiska maszynisty. Do osygnalizowania czoła pociągów, w których pierwszy wagon ma stanowisko maszynisty (zespoły trakcyjne, wagony doczepne z kabiną maszynisty itp.) należy stosować odpowiednio sygnały Pc1 i Pc2.


Sygnał Pc5 "Oznaczenie końca pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego i maszyny torowej)"

Dzienny

Dwie tarcze lub dwie latarnie z obrazem tarczy na obudowie na ostatnim pojeździe w składzie pociągu, pojeździe trakcyjnym jadącym luzem, ciężkim pojeździe pomocniczym lub maszynie torowej. Tarcze są prostokątne, podzielone na cztery trójkąty, z których górny i dolny są czerwone, oba zaś boczne - żółte lub białe. Powierzchnia tarczy powinna być wykonana z materiałów odblaskowych

UWAGA: sygnał Pc5 podawany za pomocą tarcz odblaskowych można stosować w porze dziennej do osygnalizowania pociągów wszystkich rodzajów, a na wytypowanych liniach - do osygnalizowania końca pociągów towarowych w ciągu całej doby.

Dzienny i nocny

Dwa światła czerwone ciągłe lub dwa światła czerwone migające na tylnej ścianie ostatniego pojazdu w składzie pociągu, pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej

1) Jako sygnały na pociągu stosuje się latarnie i tarcze. Tarcze są używane tylko w dzień, przy czym na wytypowanych liniach dopuszcza się stosowanie sygnału Pc5 podawanego za pomocą tarcz odblaskowych do osygnalizowania końca pociągów towarowych w ciągu całej doby, natomiast światła stosuje się zarówno w dzień, jak i w nocy.

2) Sygnały na pociągu służą do oznaczenia czoła i końca pociągu.

3) Na pociągu , w którym popychacz jest sprzęgnięty lub nie jest sprzęgnięty ze składem na tylnej ścianie ostatniego wagonu umieszcza się sygnał Pc5. Na czole pierwszej lokomotywy popychajacej stosuje się sygnał Pc1, przy czym w dzień można nie stosować żadnego sygnału, a na tylnej ścianie ostatniej lokomotywy popychającej - sygnał Pc5.
Przy jeździe powrotnej lokomotywy popychającej zmienia się sygnały na czole i tylnej ścianie lokomotywy, przy czym na czole powracającej lokomotywy na szlaku jednotorowym stosuje się sygnał Pc 1. natomiast na torze szlaku dwu- lub wielotorowego:
-jeżeli tor jest wyposażony w dwukierunkową blokadę liniową- stosuje się sygnał Pc 1, niezależnie od kierunku jazdy,
-jeżeli na torze nie ma dwukierunkowej blokady liniowej, przy jeździe w kierunku zasadniczym stosuje się sygnał Pc l, natomiast przy jeździe w kierunku przeciwnym do zasadniczego - stosuje się sygnał Pc 2.

4) Na pociągach jadących po torze zamkniętym linii dwutorowej w nocy należy stosować sygnały Pc1 zarówno do oznaczenia czoła, jak i końca pociągu.

5) Jeżeli pociąg cofa się ze szlaku do stacji, to zarówno na linii jednotorowej, jak i dwu- lub wielotorowej, nie należy zmieniać sygnałów na czole i końcu pociągu.

6) Jeżeli sygnały czołowe (Pc2) lub końcowe (Pc5) pociągu stojącgo na stacji mogłyby wprowadzić w błąd drużyny pociągów wyprzedzających lub krzyżujących się z tym pociągiem, to nalezy na wyprzedzanym lub krzyżowanym pociągu, od strony pociągu przejeżdżającego po sąsiednim torze, zastąpić czerwone światła latarni białymi.
Zakład infrastruktury ustali, na których stacjach i na których torach danej stacji powinno być stopsowane to postanowienie.

7) Sygnału Pc4 używa się do oznaczenia czoła pociągu jadącego wagonami naprzód. Na pociągach bocznicowych, jadących wagonami naprzód, może być stosowane w nocy jedno światło białe na czołowym wagonie, a w dzień można nie stosować żadnego sygnału.

8) Do osygnalizowania ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej używa się sygnałów pociągowych Pc1, Pc2 i Pc5.


2. SYGNAŁY NA TABORZE są następujące:

Sygnał Tb1 "Oznaczenie przodu i tyłu lokomotywy manewrowej

Dzienny

Nie ma żadnego szczególnego znaku

Nocny

Z przodu i z tyłu po jednej latarni z białym światłem od strony stanowiska maszynisty


Sygnał Tb2 "Oznaczenie wagonów pocztowych z funkcjonariuszami, wagonów restauracyjnych i sypialnych, jak również innych wagonów specjalnego przeznaczenia oraz wagonów z podróżnymi na stacji, jeżeli wagony te nie są złączone z pociągiem"

Dzienny
Po jednej niebieskiej
chorągiewce umieszczonej na
każdej ścianie szczytowej wagonu
Dzienny i Nocny
Po jednym lub po dwa niebieskie światła
na każdej ścanie szczytowej wagonu;
Dopuszcza się takie wykonanie latarń,
by niebieskie światło było widoczne
także z boku wagonu, lub umieszczenie na
bocznej ścianie dodatkowych świateł
niebieskich

Sygnał Tb2 na oznaczenie wagonów specjalnego przeznaczenia można stosować tylko na jednej ścianie szczytowej wagonu, jeżeli najechanie na wagon zagraża tylko z jednej strony.
Sygnał Tb2 zakłada i zdejmuje personel wagonu, a w braku personelu pracownik stacyjny, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.


Sygnał Tb3 "Oznaczenie wagonów pocztowych w pociągach w czasie postoju, podczas załadowywania i wyładowywania poczty"

Dzienny
Niebieska chorągiewka lub
latarka z niebieskim światłem,
świecąca na trzy strony,
umieszczone na otwartych
drzwiach wagonu
Nocny
Latarka z niebieskim
światłem świecącym na trzy
strony, umieszczona na otwartych
drzwiach wagonu

Dzienny i nocny

Elektryczne latarnie sygnałowe z niebieskim światłem wbudowane w boczne ściany wagonu

Na wagonach pocztowych sygnał Tb3 zakładają i zdejmują funkcjonariusze pocztowi.


Sygnał Tb4 "Oznaczenie lekkiego pojazdu pomocniczego"

Dzienny i nocny

Od przodu dwa (nad każdą szyną) lub jedno (nad osią toru) światła białe, a od tyłu - czerwone

Jeżeli wózek roboczy jest załadowany lub tak ciężki, że szybkie usunięcie go z toru byłoby trudne, to na linii jednotorowej taki wózek powinien byc poprzedzany przez pracownika kolejowego, mającego przy sobie chorągiewkę, latarkę i trąbkę dla zatrzymania w porę pociągu, jadącego w stronę wózka po tym samym torze, w odległości drogi hamowania, przewidzianej dla tej linii.
Drugi pracownik kolejowy z takimi samymi przyborami sygnałowymi i w tym samym celu powinien iść za wózkiem w wymienionej odległości. Na linii dwutorowej wózek powinien być osłaniany od strony, zktórej normalnie kursują pociągi po tym torze, przez pracownika kolejowego mające te same przybory sygnałowe i w tej samej odległości, co na linii jednotorowej.


3. Oznaczenie pociągów (wagonów) skażonych.

Pociągi skażone środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi oznacza się w sposób nastepujący:

Sygnał PcSp "Skażenie promieniotwórcze pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru zielonego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu


Sygnał PcSb "Skażenie biologiczne pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru brązowego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu


Sygnał PcSch "Skażenie chemiczne pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru żółtego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu

UWAGA: w podobny sposób oznacza się również skażone wagony.

Powrót do strony sygnałów