Zarządzenie Nr 142 Zarządu PKP z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dla kontrolera w oddziale drogowym D 12"

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 95, poz. 474), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do użytku służbowego "Instrukcję dla kontrolera w oddziale drogowym D 12", stanowiącą załącznik do zarządzenia *).


§ 2.

W związku z postanowieniem § 1 nie obowiązuje zarządzenie Nr 110 Ministra Komunikacji z dnia 6 kwietnia 1960 r. w sprawie "Instrukcji dla kontrolera w służbie drogowej" - (Biuletym MK Nr 18, poz. 120 i z 1962 r. Nr 52, poz. 310).


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 listopada 1996 r.

NrKD4-518/37/96KK
PREZES ZARZĄDU PKP
DYREKTOR GENERALNY PKP
J. Janik

*) instrukcję otrzymują niektórzy odbiorcy Biuletynu PKP wg odrębnego rozdzielnika.