Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych otrzymujących Instrukcję do użytku służbowego oraz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują oddzielne egzemplarze wytycznych do osobistego użytku służbowego.

A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.  Dyrekcja Generalna PKP - wg obowiązującego rozdzielnika.

2.  Dyrekcje okręgowe kolei państwowych - wg obowiązującego rozdzielnika.

3.  Oddziały: drogowe, zmechanizowanych robót drogowych, geodezyjne, mostowe, automatyki i telekomunikacji, zasilania elektroenergetycznego.

4.  Rejon przeładunkowy w Małaszewiczach i Zakład przeładunkowy w Żurawicy.

5.  Stacje rejonowe PKP.

6.  Zakłady taboru, lokomotywownie i wagonownie.

7.  Zakład Eksploatacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

8.  Ośrodki szkolenia kursowego PKP.

9.  Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

10.  Sekcje: drogowe, diagnostyki i nadzoru obiektów inżynieryjnych służby elektroenergetycznej, automatyki, automatyki i telekomunikacji, telekomunikacji, zmechanizowanego utrzymania nawierzchni.

11.  Pociągi: zmechanizowanych robót nawierzchniowych, zmechanizowanej wymiany i regeneracji rozjazdów, zmechanizowanego montażu i demontażu nawierzchni.

12.  Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej.

13.  Zakłady Maszyn Torowych.


B. STANOWISKA PRACY:

1.   Starsi kontrolerzy i kontrolerzy służb: drogowej, przewozowej, automatyki i telekomunikacji, elektroenergetycznej, trakcji i wagonów, handlowej i pracowniczej.

2.   Starsi instruktorzy i instruktorzy, starsi inspektorzy i inspektorzy służb: drogowej, przewozowej, handlowej, automatyki i telekomunikacji, elektroenergetycznej, trakcji i wagonów, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.   Naczelnicy sekcji: drogowej, diagnostyki i nadzoru obiektów inżynieryjnych, zmechanizowanego utrzymania nawierzchni.

4.  Naczelnicy stacji i zawiadowcy stacji.