ROZDZIAŁ
II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


§6 §7 §8 §9 §10 §11

§6
Obowiązki kontrolera w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem kolei

1.   Kontroler jest obowiązany obserwować stan techniczny torów, rozjazdów, podtorza, budynków, obiektów inżynieryjnych i urządzeń kolejowych będących w utrzymaniu służby drogowej oraz zachodzące w nich odkształcenia i uszkodzenia, badać ich przyczyny i wskazywać odpowiedzialnym pracownikom sposób i środki celem usunięcia uszkodzeń. Gdy zastosowanie tych środków przekracza zakres kompetencji tych pracowników, powiadomić o tym naczelnika oddziału.

2.   Kontroler jest obowiązany:
a)  dokonywać objazdów kontrolnych torów głównych położonych w granicach sekcji kontrolerskiej na lokomotywie lub w końcu ostatniego wagonu najszybszego pociągu zgodnie z niżej podanymi terminami:
-  tory główne linii magistralnych i pierwszorzędnych nie mniej niż raz na miesiąc;
-  tory główne linii drugorzędnych i znaczenia miejscowego nie mniej niż raz na dwa miesiące;
b)   brać udział w objazdach drezyną pomiarową i wagonem defektoskopowym,
c)  obejść pieszo cały odcinek kontrolerski dokonując szczegółowych oględzin torów, rozjazdów, obiektów inżynieryjnych oraz urządzeń kolejowych nie mniej niż jeden raz w roku, niezależnie od przeglądów i badań okresowych.
d)  dokonywać badań technicznych rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie, wyrzutni płóz hamulcowych, przyrządów wyrównawczych na mostach, skrzyżowań torów przy obrotnicach, torów i rozjazdów na stacjach rozrządowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Instrukcją D 6,
e)  dokonywać badań technicznych podtorza i urządzeń kolejowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi,
f)  sprawdzać wyrywkowo na każdej sekcji drogowej sposób i terminy przeprowadzania badań stanu torów i rozjazdów, usuwania usterek oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
g)  badać raz na kwartał miejsca w torach głównych, gdzie stan nawierzchni może zagrażać bezpieczeństwu ruchu pociągów. Przy badaniu stanu torów należy brać pod uwagę wyniki uzyskiwane z objazdów linii drezynami pomiarowymi,
h) dopilnować aby przeglądy i badania techniczne torów i rozjazdów, obiektów inżynieryjnych i urządzeń kolejowych w zakresie utrzymania przez podległe komórki wykonawcze były dokonywane przez toro-mistrzów i naczelników sekcji należycie i w określonych terminach, a wszystkie usterki niezwłocznie usuwane,
i) sprawdzać, czy wskazane przepisami książki rewizji poszczególnych urządzeń są należycie przez wymieniony wyżej personel prowadzone i wypełniane.


§7
Obowiązki kontrolera w zakresie wykonawstwa robót

1.   Kontroler sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi robotami wykonywanymi na terenie przydzielonej mu sekcji kontrolerskiej, niezależnie od ich rodzaju i sposobu wykonywania.
Na polecenie naczelnika oddziału kontrolerowi może być powierzony specjalny, szczegółowy nadzór nad robotami. Wyznaczenie kontrolera do specjalnego nadzoru nie zwalnia go z nadzoru ogólnego, o którym mowa powyżej, chyba że decyzją naczelnika oddziału lub dyrekcji okp będzie postanowione inaczej.

2.   Kontroler powinien przestrzegać, aby roboty były wykonywane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami dotyczącymi wykonawstwa danych robót, zgodnie z harmonogramem robót, z zachowaniem należytej jakości robót.

3.   Kontroler powinien egzekwować dotrzymywanie warunków zawartych umów lub zleceń na roboty, o uchybieniach zaś bezzwłocznie informować naczelnika oddziału.

4.   Kontroler powinien sprawdzać i egzekwować używanie przez podległe komórki wykonawcze wyłącznie legalizowanych urządzeń i przyrządów pomiarowych.

5.   W razie powierzenia kontrolerowi specjalnego, szczegółowego nadzoru nad wykonawstwem robót (ust. 1), kontroler powinien interesować się szczegółowo ich realizacją, a wszelkie uwagi i spostrzeżenia pod adresem wykonawców wpisywać do dziennika budowy.
Ujawnione w zakresie wykonawstwa nieprawidłowości, polegające na odstępstwach od postanowień Prawa Budowlanego oraz obowiązujących przepisów i zarządzeń resortowych, a także wpływające na bezpieczeństwo i zachowanie ciągłości ruchu pociągów - wpisuje do dziennika budowy i zgłasza w formie meldunku pisemnego naczelnikowi oddziału.


§8
Obowiązki kontrolera w zakresie nadzoru nad ruchem drezyn, wózków, maszyn torowych, pociągów roboczych i specjalnych oraz maszyn budowlanych, pojazdów drogowych i samochodów.

Kontroler jest obowiązany:
1)  dbać o to, aby były przestrzegane przepisy dotyczące używania:
-  pojazdów pomocniczych,
-  drezyn i wózków motorowych,
-  maszyn torowych,
-  pojazdów drogowych i samochodów,
-  maszyn budowlanych,
a obsługujący pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia i dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów.
2)  doraźnie sprawdzać, czy załadunek i wyładunek pociągów roboczych odbywa się zgodnie z przepisami, w przepisowych terminach, czy są przestrzegane obowiązujące przepisy ruchu tych pociągów i czy tabor jest należycie wykorzystany,
3)  przestrzegać i pilnować przestrzegania przez personel przydzielonej mu sekcji przepisów i zarządzeń dotyczących ruchu pociągów specjalnych (PONSZ).


§9
Obowiązki kontrolera w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz katastrof żywiołowych

1.   Kontroler obowiązany jest dopilnować przestrzegania warunków bezpieczeństwa i ciągłości ruchu pociągów, stosując wszelkie środki zabezpieczające tor i budowle kolejowe od uszkodzeń, a w szczególności powinien:
1)  podczas ulewy i przepływu wysokich wód i kry oraz w czasie niskich i wysokich temperatur wzmocnić nadzór nad przydzielonymi mu sekcjami, to jest: objeżdżać je częściej sprawdzając, czy naczelnicy sekcji drogowych stosują przewidziane w instrukcjach służbowych środki zapewniające bezpieczny przejazd pociągów i chroniące od uszkodzeń tor i podtorze, jak również czy zapewniona jest dostateczna ilość siły roboczej i materiałów do zapobiegania uszkodzeniom lub likwidacji powstałych uszkodzeń,
2)  po otrzymaniu wiadomości o grożącym niebezpieczeństwie niezwłocznie udać się na zagrożone miejsce i zarządzić zastosowanie odpowiednich środków, komunikując o nich naczelnikowi oddziału,
3)  zwracać uwagę, aby były przestrzegane postanowienia przepisów dotyczących prowadzenia robót podczas mgły i braku widzialności z powodów intensywnych opadów atmosferycznych.

2.   Po otrzymaniu wiadomości o uszkodzeniach nawierzchni i toru, budowli inżynieryjnych i wszelkich urządzeń kolejowych, zagrażających bezpieczeństwu i ciągłości ruchu oraz życiu ludzkiemu jak i o wypadku z pociągiem lub pojazdem pomocniczym, kontroler obowiązany jest natychmiast udać się na miejsce wypadku i powiadomić o tym naczelnika oddziału oraz inne władze stosownie do obowiązujących przepisów i postępować zgodnie z instrukcją R 3.


§10
Obowiązki kontrolera w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Kontroler obowiązany jest kontrolować:
1)  czy sprzęt przeciwpożarowy i urządzenia znajdujące się w posiadaniu komórek wykonawczych służby drogowej są przez personel utrzymane zgodnie z przepisami oraz czy zachowane są terminy przeglądów przez upoważnione osoby,
2)  czy w podległych komórkach wykonawczych przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe, a pracownicy posiadają ich znajomość,
3)  czy pasy przeciwpożarowe wykonane są zgodnie z przepisami, w określonym terminie i spełniają swoją rolę.


§11
Obowiązki kontrolera w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie

1.   Kontroler jest obowiązany wykonywać czynności mające na celu zapewnienie sprawności kolei w zimie stosując się do postanowień instrukcji D 17 i zarządzeń naczelnika oddziału.

2.   Kontroler na polecenie naczelnika oddziału, bierze udział w naradach związanych z przygotowaniem do zimy.

3.   W okresie przygotowania do zimy kontroler powinien:
1)  dopilnować, aby w terminach ustalonych wykonane zostały roboty mające na celu zabezpieczenie urządzeń kolejowych przed skutkami opadów i mrozów,
2)  sprawdzić i stwierdzić, jako współodpowiedzialny:
-  prawidłowość opracowania przez naczelników sekcji harmonogramów prac przygotowawczych do zimy,
-  naprawę pękniętych szyn,
-  naprawę urządzeń, narzędzi itp.,
-  prawidłowość opracowania przez naczelników sekcji regulaminów przygotowania stacji oraz szlaków do warunków zimowych (miejsca na torach kolejowych zagrożone zawianiem w czasie zamieci śnieżnych, rozplanowanie ustawienia zasłon odśnieżnych itp.),
3)  zapoznać się z planem walki ze śniegiem i mrozem całego oddziału, aby w razie potrzeby móc zastąpić naczelnika oddziału lub innych kontrolerów oddziału,
4)  na polecenie naczelnika oddziału współpracować przy opracowaniu planu walki ze śniegiem i mrozem na szczeblu oddziału,
5)  zaznajomić się z pracą pługów odśnieżnych różnych typów oraz brać udział w jazdach próbnych,
6)  kontrolować terminowe wykonanie wszystkich prac i czynności przewidzianych w instrukcji D 17 i w harmonogramie prac przygotowawczych do zimy.

4.   W okresie przygotowania zimowego kontroler powinien:
1)  sprawdzać przydział czynności i miejsce pracy pracowników nadzorowanych komórek wykonawczych, ich zainteresowanie się wyznaczonymi zadaniami oraz umiejętności organizacyjne. Mieć bieżące rozpoznanie o sytuacji, szczególnie o miejscach, w których zachodzi niebezpieczeństwo zawiania lub zamrożenia urządzeń.
2)  w razie stwierdzenia braków i uchybień wydać odpowiednie zalecenia. O wszelkich brakach i potrzebach meldować naczelnikowi oddziału.

5.  Z chwilą powstania trudności zimowych mogących wywołać zakłócenia w ruchu (ogłoszenie alarmu zimowego) kontroler powinien:
1)  kontrolować pracę naczelników sekcji z tytułu ich obowiązków jako kierowników akcji zimowej,
2)  na polecenie naczelnika oddziału lub za jego zgodą wyjechać na szlak dla kierowania akcją oczyszczania zawianych torów lub zasypanego śniegiem pociągu,
3)  na polecenie naczelnika oddziału lub za jego zgodą objąć kierownictwo pracy zespołu lub pługa odśnieżnego na poszczególnych liniach kolejowych w granicach swojej sekcji kontrolerskiej lub na całej linii pomiędzy stacjami węzłowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wg wskazówek naczelnika oddziału,
4)  kierując, na polecenie naczelnika oddziału, osobiście akcją, stosować się ściśle do obowiązujących instrukcji, zwracać szczególną uwagę na celowość stosowanych środków pod względem utrzymania bezpieczeństwa i ciągłości ruchu i ekonomicznego użycia siły roboczej oraz przestrzegać bezpieczeństwa pracy,
5)  w czasie silnych mrozów, nagłych odwilży i pojawienia się wysadzili roztoczyć nadzór ze względu na możliwość pękania szyn i sprawdzić, czy środki mające na celu poprawienie toru na wysadzinach są stosowane zgodnie z przepisami i czy gwarantują bezpieczeństwo ruchu,
6)  zwracać uwagę na warunki bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych w poziomie szyn,
7) w razie odwilży sprawdzić dostateczność i celowość zastosowanych przez naczelników sekcji środków zaradczych.

6. Po odwołaniu pogotowia zimowego kontroler powinien:
1)  dopilnować uprzątnięcia, uporządkowania i zabezpieczenia materiałów, sprzętu i narzędzi dostarczonych do akcji zimowej,
2)  wziąć udział w komisyjnym badaniu zespołów i pługów odśnieżnych,
3)  skontrolować sprawozdanie naczelników sekcji z przebiegu akcji zimowej i uzupełnić je swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami i przedstawić naczelnikowi oddziału.