ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1 §2 §3 §4 §5

§1
Cel instrukcji

Instrukcja określa zakres działania i obowiązki kontrolera w oddziale drogowym na podstawie ramowych regulaminów organizacyjnych oddziałów kolei państwowych. Instrukcja nie ogranicza kompetencji kontrolera w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji na aktualnym poziomie techniki kolejnictwa, lecz zgodnych z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.


§2
Stanowisko kontrolera drogowego

1.   Kontroler w Odziale Drogowym zwany dalej "kontrolerem" sprawuje nadzór nad całokształtem działalności komórek wykonawczych służby drogowej, podlegających oddziałowi drogowemu zwanemu dalej "oddziałem".

2.  Terenem pracy kontrolera jest wyznaczona przez naczelnika oddziału drogowego zwanego dalej "naczelnikiem oddziału" tzw. "sekcja kontrolerska" składająca się z komórek wykonawczych przydzielonych do kontrolowania. Wielkość sekcji zatwierdza naczelnik zarządu drogowego na wniosek naczelnika oddziału. Na doraźne polecenie naczelnika oddziału kontroler może dokonywać kontroli w komórkach wykonawczych nie objętych jego sekcją kontrolerską, a także w biurze oddziału.

3.   Siedzibą kontrolera jest siedziba oddziału. W uzasadnionych przypadkach naczelnik oddziału może ustalić siedzibę w innej miejscowości.

4.   Kontroler może być wyznaczony do pełnienia domowego dyżuru w czasie poza ustawowym czasem pracy. Podczas pełnienia dyżuru nie może oddalać się z miejsca zamieszkania bez zgody naczelnika oddziału.

5.   Kontroler powinien pełnić funkcję kontrolera przynajmniej przez okres piętnastu dni roboczych w miesiącu, a funkcje nie związane z bezpośrednią kontrolą komórek wykonawczych powinny być ograniczone do minimum.

6.   W razie nieobecności kontrolera (choroba, urlop itp.) zastępcę jego wyznacza naczelnik oddziału.
Na pracownika zastępującego kontrolera przechodzą w pełnym zakresie jego prawa, obowiązki i wynikająca z tego odpowiedzialność.


§3
Prawa kontrolera

1.   Dla wykonywania czynności służbowych kontroler ma prawo:
a)  wstępu do wszystkich lokali i pomieszczeń służbowych należących do kontrolowanych komórek wykonawczych,
b)  korzystania z kolejowych urządzeń łączności,
c)  wglądu do wszystkich akt, książek, dzienników oraz innej dokumentacji prowadzonej przez kontrolowane komórki wykonawcze,

2.   Kontroler ma prawo wydawać polecenia:
a)  w ramach nadzoru - kierownictwu komórek wykonawczych w obrębie sekcji kontrolerskiej,
b)  w toku kontroli i w celu usunięcia usterek - pracownikom kontrolowanych komórek.


§4
Obowiązki kontrolera

1.   Do obowiązków kontrolera należy dokonywanie stałej kontroli działalności komórek wykonawczych oddziału drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości ruchu pociągów, bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, odpowiedniego wykonywania napraw i stanu technicznego nawierzchni i torów oraz innych obiektów i urządzeń powierzonych do utrzymania oddziałowi drogowemu, a także zabezpieczenia mienia PKP.

2.   W szczególności do obowiązków kontrolera należy:
1) sprawdzanie stanu technicznego torów, rozjazdów, budynków, innych obiektów i urządzeń służby drogowej przez okresowe i doraźne oględziny i badania techniczne,
2)  sprawowanie ogólnego nadzoru nad robotami i ich organizacją, jak również nad czynnościami nadzorczymi technicznymi,
3)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad robotami i odbiór robót przewidziany przepisami, instrukcjami i zarządzeniami,
4)   sprawdzanie należytego osłonięcia miejsc wymagających stałego lub czasowego ograniczenia prędkości pociągów lub zamknięcia toru dla ruchu,
5)  kontrola wyposażenia w niezbędne przepisy, instrukcje służbowe, zarządzenia oraz przybory sygnałowe pracowników nadzoru liniowego i zespołów wykonawczych,
6)  sprawdzanie znajomości przez pracowników przepisów i ich właściwego stosowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa i higieny pracy, pouczanie ich w miarę potrzeby w zakresie praktycznego wykonywania robót i usuwania zauważonych usterek.
7)  składanie wniosków o zmianę przepisów, instrukcji służbowych i zarządzeń, przeprowadzanie i branie udziału w egzaminach kontrolnych i sprawdzających wg osobnych przepisów i zarządzeń.
8)  kontrola zatrudnienia pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi.
9)  kontrola wykorzystania czasu i dyscypliny pracy,
10)  kontrola gospodarki materiałami i przedmiotami, w tym zapasu materiałów,
11)  kontrola stosowania norm (wskaźników) zużycia robocizny i materiałów,
12)  kontrola wykorzystania maszyn, sprzętu mechanicznego i środków transportowych,
13)  kontrola terminowości i prawidłowości sporządzanej w komórkach wykonawczych dokumentacji pracy, płacy i zużycia materiałów, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zarządzeniami,
14)  kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
15)  kontrola obsługi i zabezpieczenia przejazdów w poziomie szyn i przejść dla pieszych w zakresie służby drogowej,
16)  udzielanie pomocy w organizowaniu, rozszerzaniu i wdrażaniu postępu technicznego i organizacji pracy,
17)  zgłaszanie naczelnikowi oddziału zauważonych usterek w urządzeniach służby drogowej i działalności gospodarczej komórek wykonawczych oraz uchybień pracowników w wykonywaniu obowiązków służbowych,
18)  kierowanie robotami w przypadkach określonych przepisami lub na polecenie naczelnika oddziału,
19)  dokonywanie odbiorów robót zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi, warunkami technicznymi itp.,
20)  udział w komisjach i naradach na polecenie naczelnika oddziału,
21)  dokonywanie raz w roku kompleksowej i szczegółowej kontroli komórek wykonawczych wyznaczonych przez naczelnika.

3.   Kontroler dokonuje kontroli przydzielonych mu komórek wykonawczych w oparciu o sporządzony przez siebie i zatwierdzony przez naczelnika oddziału miesięczny plan pracy. W razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne z własnej inicjatywy, powiadamiając o tym naczelnika oddziału. Wyniki kontroli powinien kontroler zapisywać w książce kontroli kontrolowanej jednostki i złożyć naczelnikowi pisemne sprawozdnie wraz z wnioskami.

4.   Kontroler w czasie kontroli powinien ocenić sposób i terminy realizacji wydanych zarządzeń i poleceń z porzednich kontroli własnych oraz innych organów kontrolujących podległe komórki wykonawcze.

5.   Kontroler prowadzi dziennik czynności osobno na miesiące parzyste i nieparzyste. W dzienniku wpisuje ustalenia z przeprowadzonych kontroli, z których nie sporządził protokółu dla naczelnika oddziału, wpisując przedmiot kontroli, ważniejsze zalecenia i terminy ich załatwienia, a także daty omówienia wyników ze zwierzchnikami kontrolowanych komórek lub zainteresowanymi pracownikami.
W przypadku sporządzenia protokołu z kontroli należy wpisać w dzienniku czynności datę i numer protokołu, w którym ujęte zostały wyniki pokontrolne.

6.   Każdego miesiąca dziennik czynności za ubiegły miesiąc kontroler przedkłada do wglądu naczelnikowi oddziału, który po analizie zapisów wpisuje stosowne zalecenia.

7.   Kontrolera obowiązuje znajomość przepisów, instrukcji służbowych, regulaminów, zarządzeń i norm technicznych związanych z jego działalnością w zakresie własnej służby i innych służb kolejowych.

8. Kontrolera obowiązuje stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie nowoczesnej techniki i organizacji pracy związanej z wykonywanymi przez niego czynnościami.


§5
Stosunek kontrolera do władz niekolejowych

W stosunkach z jednostkami niekolejowymi kontroler może występować tylko na polecenie naczelnika oddziału, działając zgodnie z otrzymanymi od niego wskazówkami.